Dnes je 29. marec 2015, Nedeľa
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
MV SR a Európska únia
 
 

Legislatíva

O Európskom fonde pre integráciu Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty

Legislatíva EÚ

 • Rozhodnutie Rady č. 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú.v. EÚ L 168, 28.6.2007);
 • Rozhodnutie Komisie z 21. augusta 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2007/435/ES pokiaľ ide o prijatie strategických usmernení na obdobie rokov 2007 až 2013;
 • Rozhodnutie Komisie 2011/151/EÚ z 3. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Komisie č. 2008/457/ES z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administrativného a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom (Ú.v. EÚ L 167, 27.6.2008).

Ďalšie právne akty

 • Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2004);
 • Spoločné základné zásady politiky integrácie prisťahovalcov v Európskej únii z 19. novembra 2004;
 • Oznámenie Komisie o spoločnom programe pre integráciu: Rámec pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej únii z 1. septembra 2005;
 • Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečenci alebo osoby, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany(Ú. v. EÚ L 304, 30. 9. 2004);
 • Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004);
 • Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005);
 • Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, 6. 2. 2003).

Národná legislatíva

 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov;
 • Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon);
 • Uznesenie vlády SR č.11 z 12. januára 2005, ktorým sa schvaľuje Koncepcia migračnej politiky Slovenskej republiky, doplnenej uznesením vlády SR č. 172/2011 v marci 2011.