Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Legislatíva

O Európskom fonde pre integráciu Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty

Legislatíva EÚ

 • Rozhodnutie Rady č. 2007/435/ES (PDF, 177 kB) z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú.v. EÚ L 168, 28.06.2007);
 • Rozhodnutie Komisie z 21. augusta 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2007/435/ES pokiaľ ide o prijatie strategických usmernení (PDF, 176 kB) na obdobie rokov 2007 až 2013;
 • Rozhodnutie Komisie 2011/151/EÚ (PDF, 993 kB) z 3. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Komisie č. 2008/457/ES (PDF, 565 kB)z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administrativného a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom (Ú.v. EÚ L 167, 27.06.2008).

Ďalšie právne akty

 • Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23.01.2004);
 • Spoločné základné zásady politiky integrácie prisťahovalcov v Európskej únii z 19. novembra 2004;
 • Oznámenie Komisie o spoločnom programe pre integráciu: Rámec pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej únii z 1. septembra 2005;
 • Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečenci alebo osoby, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany(Ú. v. EÚ L 304, 30.09.2004);
 • Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004);
 • Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 03.11.2005);
 • Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, 06.02.2003).

Národná legislatíva

 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov;
 • Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon);
 • Uznesenie vlády SR č.11 z 12. januára 2005, ktorým sa schvaľuje Koncepcia migračnej politiky Slovenskej republiky, doplnenej uznesením vlády SR č. 172/2011 v marci 2011.