Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

Legislatívne akty

Legislatívne akty  |  Podporené projekty

Legislatíva EÚ

 
 • Rozhodnutie Rady 2004/904/ES (PDF, 104 kB) z 2. decembra o zriadení ERF na obdobie rokov 2005-2010;
 • Rozhodnutie Komisie K (2006) 51/1, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2004/904/ES týkajúce sa oprávnenosti výdavkov v rámci opatrení spolufinancovaných ERF implementovaným v členských štátoch;
 • Rozhodnutie Komisie K (2006) 51/2, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie rozhodnutia Rady 2004/904/ES týkajúce sa postupov pre finančné opravy v súvislosti s činnosťami spolufinancovanými z ERF;
 • Rozhodnutie Komisie K (2006) 51/3 o podrobných pravidlách pre vykonávanie rozhodnutia Rady 2004/904/ES pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly v členských štátoch a o pravidlách pre administratívne a finančné riadenie projektov spolufinancovaných ERF.

Ďalšie právne akty

 • Nariadenie Rady (ES, Euratom) 95/2988/ES z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev
 • Nariadenie Rady 96/2185/ES o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Európskou komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi
 • Nariadenie Rady (ES, Euratom) 2002/1605/ES z 25. júna 2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev
 • Nariadenie EK (ES, Euratom) 2002/2342/ES z 23. decembra 2002, ktoré stanovuje detailné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES, Euratom) 2002/1605/ES o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev
 • Ženevský dohovor z 28. júla 1951 o postavení utečencov, doplnený Newyorským protokolom z 31. januára 1967
 • Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych štandardoch pre kvalifikáciu a uznanie príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti za utečencov alebo za osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytnutej ochrany v súvislosti s požívaním subsidiárnej formy ochrany
 • Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov
 • Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov
 • Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000 týkajúce sa zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru
 • Nariadenie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce konkrétne pravidlá pre implementáciu Nariadenia (ES) č. 2725/2000 o zriadení „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatnenie Dublinského dohovoru
 • Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy pre prijímanie žiadateľov o azyl
 • Smernica Rady 003/86/CE z 22. septembra 2003 o práve rodiny na znovu zjednotenie, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa utečencov

Národná legislatíva

 • Zákon NR SR č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy vydané Ministerstvom financií SR
 • Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov