Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Lehota na vybavenie petície

Okresný úrad Malacky, ktorému sa doručila petícia, je povinný petíciu prijať a po obdržaní petície je povinný: 

- prešetriť petíciu z hľadiska náležitostí podľa zákona 
- prešetriť petíciu z hľadiska súladu alebo rozporu petície s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom 
- prešetriť oprávnenosť petície 
- petíciu vybaviť v lehote 
- výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy 
- ak nie je možné vybaviť petíciu v lehote 30 dní, Okresný úrad Malacky písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote. 
- ak z obsahu petície vyplýva, že Okresný úrad Malacky nie je príslušný petíciu vybaviť, petíciu do desiatich dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal 
- ak má petícia také vecné nedostatky, ktoré neumožňujú jej prešetrenie, Okresný úrad Malacky vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby ich odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania. Ak sa nedostatky v tejto lehote neodstránia, Okresný úrad Malacky petíciu neprešetruje. 
- ten, kto podal petíciu, je na požiadanie Okresnému úradu Malacky povinný v primeranej lehote poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, Okresný úrad Malacky nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu, písomne poučený už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú lehoty uvedené vyššie.