Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

JUDr.Milan MIHÁLIK

vedúci odboru
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 120

Mgr.Marika KLIMEKOVÁ

priestupkové konanie
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 121

Mgr.Danka HUSÁKOVÁ

voľby, referendá, štátne symboly
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 115

Mgr.Rastislav BELLA

metodické usmerňovanie matrík, osvedčovanie listín a podpisov, zmena mena a priezviska
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 104

PhDr.Vladimír RÁHL

priestupkové konanie
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 121

Kasián Hlaváč

osvedčovanie listín a podpisov
Telefón 044/4300200

Bc.Katarína Lukáčová

radca

 

a) na úseku priestupkov

1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 372/1990 Zb.“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. v rozsahu odvetvovej pôsobnosti
a funkčnej príslušnosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.),
2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných
v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch
(§ 67 zákona č. 372/1990 Zb.),
3. objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od
fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov
a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 58 a § 59 zákona
č. 372/1990 Zb.),
4. prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni (§ 52, § 55
a § 74 zákona č. 372/1990 Zb., § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.),
5. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými
objasňovať priestupky (§ 56 zákona č. 372/1990 Zb.),
6. vedie evidenciu priestupkov (§ 89a zákona č. 372/1990 Zb.),
7. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkov vrátane hodnotenia
dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
8. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom
činným v trestnom konaní, Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať
priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného
zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným
a správnym orgánom iných štátov (§ 89a ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb.),
9. prejednáva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej
pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
10. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa
odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného
systému,

b) na úseku matrík
1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov (§ 31 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z. z.),
2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
3. poskytuje odborné rady vo veci vedenia matrík matričným úradom vo svojom územnom
obvode na základe pokynov ministerstva,
4. zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní
(§ 41 vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky MV SR
č. 159/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 302/1994 Z. z.“),
5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo
súdu cudzieho štátu,
6. v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov
predložených cudzincom na uzavretie manželstva (§ 28 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z.),
7. je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena
alebo zmeny priezviska (§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993
Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov),
8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému
úradu,
9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie (§ 1 ods. 2 vyhlášky
č. 302/1994 Z. z.),
11. osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými
úradmi a obcami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2001 Z. z.“).
12. vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou (zákon
č. 599/2001 Z. z.),
13. overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré
obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak (§ 18 ods. 3 zákona č. 154/1994 Z. z.);
c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov,
verejných zbierok a sčítania obyvateľov
Plní úlohy na úseku registra adries podľa zákona NR SR č. 125/2015 Z.z.  o registri adries,
podrobnosti na:http://www.minv.sk/?matriky a http://www.minv.sk/?osobne-evidencie  

 
d) na úseku volieb a referenda
1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky (§ 14 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a f), § 20 ods. 5, § 23 ods. 4,
§ 41 ods. 3, § 48 a 49, § 50 ods. 2, § 54 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov),
2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky
(§ 8 ods. 2 a 3, § 10 ods. 2 písm. b), § 28 ods. 3, § 39 ods. 2 a 3, § 41 ods. 2 písm. b),
§ 48 ods. 4, § 50 ods. 2, § 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),
3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí
(§ 11a ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a e), § 20 ods. 1, § 24 ods. 1, § 46 ods.
4, § 52 ods. 3, § 53, § 57a zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov),
4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov
(§ 16 ods. 1, § 18 ods. 5, § 22 ods. 4 , § 43, § 50, § 55 zákona č. 303/2001 Z. z.,
5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu (§ 9
ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b), § 11 ods. 2, 3 a 4 písm. e), § 32 ods. 3, § 38 ods. 2, § 39,
§ 41 ods. 3, § 45 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení
neskorších predpisov),
6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda (§ 13 ods. 3 až 6, § 23 ods. 5,
§ 26 ods. 2, § 27, § 29a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.
o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov),
7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda
volebným orgánom a orgánom obcí,
8. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do
orgánov samosprávy obcí,
Úlohy pri organizačno – technickom zabezpečení  volieb  plní Okresný úrad odbor všeobecnej
vnútornej správy podľa nových platných  volebných kódexov,  pre všetky typy volieb, 
zákonov č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva, zákona  č. 181/2014 Z.z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení  zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
podrobnosti na:http://www.minv.sk/?volby-a-referendum

e) na úseku registrácie
1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované
podľa Občianskeho zákonníka,
2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho
zákonníka (výmaz z registra),
3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky
a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka,

f) na úseku vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov
osobitných označení vozidiel

g) na úseku štátneho občianstva