Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2018, Sobota
 

Madunice

Verejná vyhláška: 

1.  Nariadenie konania o začatí PÚ v časti k.ú. Madunice lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 4 MB)

 Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou. Na základe vyhodnotenia zo dňa 28.07.2015 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou. Na základe Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2.  Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 431 kB)

3.  Rozhodnutie o povolení JPÚ v k.ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 2 MB)

4.  Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 537 kB)

5.  Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k. ú Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 148 kB)

     Zverejnenie Registra pôvodného stavu  jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Madunice, loklalita Za Hydrocentrálou:

7.   Zverejnenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k.ú. Madunice, lokalita Za Hzdrocentrálou (PDF, 451 kB)

7.1 Mapa Registra  pôvodného stavu JPÚ  v k.ú. Madunice, lokalita za Hydrocentrálou (PDF, 70 kB)

      Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou

       Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Madunice počas stránkových hodín

8.   Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 321 kB)

     Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou

     Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Madunice počas stránkových hodín

9.  Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 377 kB)

9.1  Písomná časť (PDF, 6 MB)

9.2  Grafická časť (PDF, 181 kB)

10.  Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 475 kB)