Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 

Medzinárodné pracovné skupiny

Horizontálna pracovná skupina Rady Európskej únie pre drogy - HDG

Nominovaný zástupca z oddelenia medzinárodnej spolupráce sa ako vedúci delegácie za Slovenskú republiku zúčastňuje pravidelných stretnutí Horizontálnej pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre drogy - HDG v Bruseli a zabezpečuje plnenie úloh s tým spojené. Uvedená pracovná skupina prijíma zásadné strategické rozhodnutia a pripravuje dokumenty Európskej únie, súvisiace s protidrogovou politikou.

Pracovná skupina Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti a hodnotenia - GENVAL

Z hľadiska medzinárodnej spolupráce je významná participácia na činnosti  Pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti a hodnotenia - GENVAL. Uvedená pracovná skupina pripravuje stratégie a politiky Európskej únie, zamerané na predchádzanie a boj proti organizovanému zločinu a vykonáva hodnotenie členských krajín z vybraných tém, týkajúcich sa organizovaného zločinu z hľadiska implementácie súvisiacej legislatívy Európskej únie a jej uplatňovania v aplikačnej praxi. Právny rámec pre vzájomné hodnotenie členských krajín vymedzuje „Jednotná akcia z 15. decembra 1997 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii“, ktorou sa ustanovuje mechanizmus na hodnotenie uplatňovania a vykonávania medzinárodných záväzkov v boji proti organizovanému zločinu na národnej úrovni“ (97/827/SVV).

Pracovná skupina OECD pre boj proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Oddelenie medzinárodnej spolupráce má taktiež zastúpenie v Pracovnej skupine OECD pre boj proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, zameranej na monitorovanie efektívnosti implementácie a praktickej aplikácie Dohovoru OECD o  boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. Dohovor OECD nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 23. novembra 1999 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/1999 Z. z.). Hodnotiace správy o stave implementácie signatárskych krajín Dohovoru OECD, vrátane  Slovenskej republiky, sú zverejnené na internetovej stránke OECD.

Európska multidisciplinárna platforma proti kriminálnym hrozbám – EMPACT

Osobitne dôležitá z hľadiska odbornej spolupráce s partnerskými službami členských krajín Európskej únie  je Európska multidisciplinárna platforma proti kriminálnym hrozbám - EMPACT, zriadená Europolom, za účelom postihovania trestnoprávnych konaní medzinárodného charakteru.

Iné medzinárodné inštitúcie

Z hľadiska posilnenia odbornej profilácie na úseku drogovej trestnej činnosti je v praxi využívaná spolupráca s  Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogové závislosti – EMCDDA. EMCDDA ako decentralizovaná agentúra Európskej únie, poskytuje členským štátom prehľady a sumarizačné materiály k európskej drogovej problematike, významné z hľadiska vypracovania kvalifikovaných právnych predpisov a prijímania účinných stratégií v boji proti drogovej trestnej činnosti. EMCDDA taktiež pomáha odborníkom z danej oblasti identifikovať osvedčené postupy v rámci konania o najzávažnejších formách protiprávnej činnosti na úseku drog a ponúka nové výzvy na výskum v oblasti drog a ich negatívnych konzekvencií v podobe drogovej závislosti.

Rovnako významná z  hľadiska rozvoja medzinárodnej spolupráce národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru je participácia na pracovných stretnutiach a agendách medzinárodnej organizácie UNODC – Úrad OSN pre drogy a organizovanú trestnú činnosť.