Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Medzinárodné projekty

Európsky protikorupčný tréning - EACT

Členovia projektového tímu z oddelenia medzinárodnej spolupráce sa spolu s partnermi z protikorupčných útvarov Rakúska a Slovinska podieľali na realizácii medzinárodného projektu Európsky protikorupčný tréning – EACT. Pod gesciou oddelenia medzinárodnej spolupráce boli na Slovensku uskutočnené viaceré medzinárodné semináre, zamerané na legislatívne a inštitucionálne nástroje medzinárodnej spolupráce v boji s trestnou činnosťou korupcie, s prioritou na spoločné vyšetrovacie tímy, vzájomnú právnu pomoc a výmenu informácií s tretími krajinami a nečlenskými krajinami Európskej únie. V októbri 2013 sa konala záverečná konferencia v Slovinsku, v rámci ktorej bol predstavený praktický manuál, ako výstupný produkt medzinárodného EACT projektu, so zameraním na posilnenie prevencie a boja s trestnou činnosťou korupcie.

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce "Projekt rozšírenia informačného systému Policajného zboru ACHERON - Zefektívnenie analytickej činnosti úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru"

Uvedený projekt je zacielený na zefektívnenie boja s trestnou činnosťou korupcie a  závažnej hospodárskej trestnej činnosti cestou rozšírenia informačného systému Policajného zboru ACHERON a zefektívnenia analytického spracovania a vyhodnocovania informácií na národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru, ktorá realizuje projekt bývalého úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru.  Praktická aplikácia projektu predpokladá softvérové a hardvérové vybavenie národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ako aj profesionálne zaškolenie analytických pracovníkov z  hľadiska  efektívneho spracovávania a analyzovania informácií a kvalifikovaného zabezpečenia výstupných funkcií informačného systému Policajného zboru ACHERON. Realizácia projektu  švajčiarsko-slovenskej spolupráce umožní za pomoci profesionálne vyškoleného personálu a dostatočného technologického zabezpečenia  účinne a efektívne odhaľovať a objasňovať trestné činy korupcie a závažné hospodárske trestné činy v podmienkach národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru.

Švajčiarsko - český projekt „Spoločne proti korupcii a finančnej kriminalite“

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru je partnerom švajčiarsko - českého projektu „Spoločne proti korupcii a finančnej kriminalite“, obsahovo zameraného na výmenu najnovších poznatkov, odborných skúseností a osvedčených postupov pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti korupcie a finančnej kriminality. Praktická realizácia projektu, spočívajúca v lektorskej činnosti a  zabezpečení študijného pobytu pre expertov z partnerskej služby na Slovensku,    sa uskutoční v priebehu rokov 2014 - 2015. Na príprave, odbornej spolupráci  a  organizačnom zabezpečení realizácie uvedeného projektu aktívne participuje oddelenie medzinárodnej spolupráce.

Národný program Fond pre vnútornú bezpečnosť -  Finančný plán  ISF POLICE

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru sa zapojila do výzvy na predkladanie projektových zámerov do pripravovaného národného programu Fond pre vnútornú bezpečnosť – Finančný plán ISF POLICE na programovacie obdobie rokov 2014 až 2020, s identifikáciou potrieb na posilnenie boja s najzávažnejšími druhmi trestnej činnosti vo vecnej príslušnosti národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.

Operačný program Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oddelenie medzinárodnej spolupráce zabezpečuje koordináciu činností a prípravu projektov, predkladaných za jednotlivé útvary národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, v spätosti s ich potrebami skvalitnenia činnosti, cestou participácie na čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy