Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Obvodný úrad Nitra

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

 

Č.j. A/2011/09829

 

 

 

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

 v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

 

 

 

Miesto: Obvodný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

-         vedúci príslušných odborov, útvarov a oddelení

-         príslušní zamestnanci odborov a útvarov

-         podateľňa obvodného úradu

 

Čas:  Pondelok :      7.30 – 15.00 hod.

Utorok :          7.30 – 15.00 hod.

            Streda :           7.30 – 17.00 hod.

            Štvrtok :          - nestránkový deň

            Piatok :           7.30 – 14.00 hod.

 

Spôsob podania žiadosti:

Osobne – ústne, písomne

Inou formou :

               - poštou

- telefonicky

- faxom

- elektronickou poštou príslušnému odboru alebo na e-mail: info@nr.vs.sk

 

 

 

Informácie,

 kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 

          Žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie sa podáva v podateľni obvodného úradu alebo podľa charakteru podania na odbore obvodného úradu vecne príslušnom na jej vybavenie.

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne odboru alebo útvaru obvodného úradu príslušnému na jej vybavenie. O ústne podanej sťažnosti sa vyhotoví záznam, ktorý sa po prečítaní predloží sťažovateľovi na podpis. Sťažnosť je možné podať i v podateľni obvodného úradu. Sťažnosť sa vybavuje v súlade so smernicou obvodného úradu na vybavovanie sťažností. Na požiadanie sťažovateľa odbor alebo útvar spíše záznam o podaní sťažnosti aj vtedy, ak vybavenie sťažnosti patrí do pôsobnosti iného orgánu verejnej správy. 

          Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie sa podáva v čase vyššie uvedených úradných hodín obvodného úradu.

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia.

 

          Proti rozhodnutiu obvodného úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva písomne na obvodný úrad, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať. Z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé:

-         kto podáva odvolanie

-         proti ktorému rozhodnutiu smeruje

-         prečo sa odvolanie podáva

-         návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť

O odvolaní proti rozhodnutiu obvodného úradu rozhoduje Ministerstvo vnútra SR. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania obvodným úradom. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

          Rozhodnutie odvolacieho orgánu o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci – sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa §244 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

- rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,

- návrh môže podať len účastník konania, ktorý musí byť zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná.

Návrh na preskúmanie musí mať tieto náležitosti:

-         ktorému súdu je návrh určený

-         kto ho podáva

-         označenie rozhodnutia, ktoré napadá

-         vyjadrenie v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napadá

-         uvedenie dôvodov, v čom je nezákonnosť rozhodnutia

-         aký konečný návrh robí

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní.

 

Okrem riadnych opravných prostriedkov možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

-         obnova konania

-         preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

-         protest prokurátora

Obnova konania:

-         účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, ale len z dôvodov v zákone taxatívne určených

               -         návrh na obnovu konania sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni, v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, spôsobom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

 

Postup,

ktorý musí obvodný úrad, ako povinná osoba dodržať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt.

 

- Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, v centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.

- Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obvodný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.

- Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí obvodným úradom určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

- Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (viď. sadzobník úhrad).

- Obvodný úrad vybaví žiadosť o informáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných zákonom stanovených dôvodov môže obvodný úrad lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

- Ak nie je možné dodržať 8 dňovú lehotu, bezodkladne to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.

- Ak obvodný úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, vydá do 8 dní od doručenia žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

- Obvodný úrad sprístupňuje informácie najmä:

- ústne

- nahliadnutím do spisu

- vyhotovením odpisu alebo výpisu

- odkopírovaním informácií na technický nosič dát

- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

- telefonicky

- faxom

- poštou

- elektronickou poštou    

 

- Pri vybavovaní iných podaní obvodný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

- v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

- v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne do 30 dní od začatia konania,

- vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

- ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak obvodný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.  

 

- Pri vybavovaní sťažností obvodný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

- obvodný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,

- ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta obvodného úradu alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Obvodný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu. 

 

- Pri vybavovaní petícií obvodný úrad dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998  Z. z. a zákona č. 112/2010  Z. z. a to:

- obvodný úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,

- ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, obvodný úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

 

 

 

V Nitre, dňa 01.06.2011

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Katarína Miškovičová

                                                                                                     prednostka