Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Mongolsko

 1. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojitého štátneho občianstva (Ulanbátar, 9. júla 1984) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 96/1985 
  - nadobudnutie platnosti: 20. novembra 1985 
  - platnosť uvedenej zmluvy sa skončila 20. novembra 2010 v súlade s jej článkom 17 - ozn. MZV SR č. 543/2009 Z. z.
   
  (listinu o výpovedi podpísal prezident Slovenskej republiky dňa 11. novembra 2009)
   
 2. Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Ulanbátar, 26. júna 1992) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 509/1992 
  - nadobudnutie platnosti: 26. júla 1992