Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Monitorovanie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Predmetom monitorovania horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity je dôsledné a pravidelné sledovanie a sumarizácia informácií o jej implementácii a následné vyhodnocovanie priebehu ich realizácie s využitím súboru merateľných ukazovateľov zadefinovaných v prílohe č. 2 Systému koordinácie implementácie HP MRK. Prostredníctvom merateľných ukazovateľov sa posudzuje stav dosahovania cieľa, mobilizácie zdrojov a dosahovania výsledkov implementácie.

Základnými výstupmi monitorovania sú výročné správy a záverečná správa horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.

Ďalšie dokumenty:

  • Číselník projektových ukazovateľov, verzia február 2013