Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Náležitosti pri podaní petície

Petícia musí obsahovať údaje o tom, kto ju podáva: 

Ak petíciu podáva fyzická osoba: 
- meno 
- priezvisko 
- úplná adresa trvalého bydliska 

Ak petíciu podáva právnická osoba: 
- názov a sídlo právnickej osoby 
- meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby

Ak petíciu podáva petičný výbor: 
- uvedú sa o každom jeho členovi a o osobe oprávnenej zastupovať výbor alebo osoby, ktorá je určená na styk s Okresným úradom Malacky: 
- meno 
- priezvisko 
- úplná adresa trvalého pobytu

Miesto podania: 
- písomne na podateľni Okresného úradu Malacky