Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. apríl 2020, utorok
 

Náplň činnosti

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre  |  Úradná tabuľa odboru

1. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,
2. pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra,
3. vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi,
4. zabezpečuje školenia a pracovné stretnutia pri zmenách právnych a technických predpisoch a iných aktov riadenia,
5. plní ďalšie úlohy v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych aktov;


a) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv
1. posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností,
2. zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
3. vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností,
4. spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností,
5. oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností;


b) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania
1. rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam,
2. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
3. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad a vo všetkých konaniach, v ktorých rozhodol v prvom stupni,
4. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov,
5. podáva návrh na získanie, resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad,
6. vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na úseku katastra,
7. metodicky riadi a usmerňuje činnosti v kontrolnej oblasti,
8. kontroluje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní,
9. pripravuje polročné zamerania kontrolnej činnosti katastrálnych odborov,
10. vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, interných predpisov a iných aktov riadenia vydaných na ich základe,
11. prerokúva protokoly z kontrol s vedúcimi kontrolovaných subjektov, kontroluje plnenie a účinnosť opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
12. vykonáva následnú kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku u opodstatnených sťažností,
13. vyhotovuje ročnú správu o kontrolnej činnosti na úseku katastra a správu o vybavovaní sťažností a petícií na odbore,
14. spolupracuje s pracovníkmi iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra;


c) na úseku registratúry a podateľne
1. zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam,
2. plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,
3. zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku,
4. vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,
5. poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,
6. prijíma, eviduje, vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb,
7. zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska,
8. organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť vedúceho odboru,
9. zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru

11. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcu z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z.,
12. stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
13. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry okresného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov,
14. umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry,
15. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu,
16. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry okresného úradu,
17. v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami,
18. zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,
19. plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,
20. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme,
21. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku k zaevidovaným záznamom;


d) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti
1. kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností,
2. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností,
3. zabezpečuje tvorbu vektorových máp,
4. vedie register územných jednotiek,
5. rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra,
6. zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,
7. preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností,
8. reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,
9. zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov,
10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, týkajúce sa registrov G1 – G5 v súlade so spravovacím poriadkom,
11. predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,
12. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde,
13. spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor,
14. vykonáva činnosti spojené s úhradou príspevkov v rámci konania tvorby registrov obnovenej evidencie pozemkov,
15. zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
16. zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti,
17. zabezpečuje školenia koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,
18. spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
19. poskytuje údaje z katastra nehnuteľností,
20. vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností,
21. spravuje zbierku listín,
22. overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín,
23. vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov,
24. odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava,
25. vedie knihu poskytovania údajov katastra nehnuteľností,
26. navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich vyhotoviteľmi,
27. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
28. poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods.2 zákona č. 281/1997 Z. z.

e) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a katastrálne konania
1. rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte,
2. pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,
3. rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
4. rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním,
5. rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území,
6. rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme,
7. rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností.

ČASŤ L.
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV


a) všeobecná pôsobnosť
1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorým má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon;


b) na úseku vnútorných vecí
1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach priestupkov; v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti v rámci odvolacieho konania, obnovy konania, preskúmania rozhodnutí mimo odvolacieho konania, konania o proteste prokurátora a preskúmania rozhodnutí správnych orgánov súdom,
2. prešetruje podnety a oznámenia občanov na zverenom úseku a v rozsahu svojej pôsobnosti,
3. vykonáva analytické a rozborové činnosti na úseku priestupkov za výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
4. spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, obecnou políciou a ďalšími inštitúciami, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
5. koordinuje a zjednocuje postupy správnych orgánov prerokúvajúcich priestupky uskutočňovaných okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
6. spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri poskytovaní odbornej pomoci a pri konkrétnej realizácii úloh na úseku priestupkov,
7. zjednocuje postupy orgánov verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri uplatňovaní právnych predpisov na úseku priestupkov,
8. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach zmeny mena a priezviska,
9. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach štátnych symbolov a verejných zbierok,
10. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinného zmluvného poistenia,
11. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach živnostenského podnikania; rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch vo veciach živnostenského podnikania,
12. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach správnych deliktov a priestupkov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, činnosti horskej záchrannej služby a krízového riadenia,
13. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby svojho územia,
14. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti obcí umiestniť evakuovaných obyvateľov;


c) na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy vykonávaný odbormi cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode; ak v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;


d) na úseku starostlivosti o životné prostredie
1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný odbormi starostlivosti o životné prostredie okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode a v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných zákonov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu so sídlom v jeho územnom obvode,
3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor starostlivosti o životné prostredie,
4. vykonáva pre ministerstvo životného prostredia úkony spojené so štátnou správou starostlivosti o životné prostredie (odvolacími konaniami) a na tomto úseku sa v oblasti starostlivosti o životné prostredie podieľa na tvorbe environmentálnych koncepcií;


e) na úseku pôdohospodárstva
1. metodicky riadi pozemkové a lesné odbory,
2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje pozemkový a lesný odbor,
4. vypracúva koncepcie pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy vo svojej územnej pôsobnosti,
5. dáva súhlas na predlžovanie lehoty na rozhodnutie v reštitučných konaniach,
6. vypracúva návrh na vyplatenie finančných náhrad oprávneným osobám v konaní podľa zákona č. 229/1991 Zb.,
7. monitoruje dodržiavanie zmluvných záväzkov zo strany zhotoviteľa a v prípade potreby zabezpečuje zmeny v špecifických podmienkach a odsúhlasuje a podpisuje dodatky k zmluvám o dielo pri registroch obnovenej evidencie pozemkov,
8. zabezpečuje kontinuitu v spracovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov formou spoločných kontrolných dní a odstraňuje príčiny meškania termínov plnenia oproti dohodnutým zmluvným vzťahom,
9. kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace so zostavením registrov obnovenej evidencie pozemkov, prijíma a kontroluje opatrenia na ich urýchlené ukončenie a vedie podrobnú databázovú evidenciu v jednotnom programovom vybavení v rámci Slovenskej republiky o stave ukončovania jednotlivých registrov obnovenej evidencie pozemkov, ktorá je aktualizovaná štvrťročne,
10. rozhoduje o námietkach proti výpisu z rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v konaniach podľa zákonov č. 330/1991 Zb. a 64/1997 Z. z.,
11. koordinuje zadávanie projektov pozemkových úprav pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
12. zabezpečuje kontinuitu v prípravných konaniach a prieskumoch vhodnosti jednotlivých katastrálnych území v rámci kraja pre vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav podľa presne stanovených kritérií,
13. vyhodnocuje prostredníctvom krajskej hodnotiacej komisie výsledné elaboráty z prípravných konaní a zaraďuje ich do procesu verejného obstarávania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), zabezpečuje odborné podklady pre verejné obstarávanie prác súvisiacich s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení podľa poverenia ministerstva pôdohospodárstva, vypracúva mesačné monitorovacie správy o stave prác spojených s pozemkovými úpravami,
14. kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy a zasielajú všetky podklady k fakturácii na ministerstvo pôdohospodárstva,
15. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z.,
16. udeľuje súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,
17. udeľuje súhlas pri každom spracúvaní a obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie ako aj k návrhom, ktoré územnoplánovaciu dokumentáciu menia alebo dopĺňajú,
18. koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní zákona č. 220/2004 Z. z., spracúva a predkladá ministerstvu pôdohospodárstva informáciu o úbytkoch a prírastkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu kraja,
19. vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti,
20. dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu,
21. dáva súhlas k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia,
22. dáva súhlas k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov,
23. dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
24. vyhlasuje ochranné lesy,
25. vyhlasuje lesy osobitného určenia,
26. schvaľuje postup rekonštrukcie lesa,
27. ukladá opatrenia na ochranu lesa, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
28. vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
29. schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok,
30. určuje lesné celky,
31. vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti a s jeho schvaľovaním,
32. na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti,
33. schvaľuje návrh programu starostlivosti,
34. odsúhlasuje hospodárske opatrenia na obdobie od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy do schválenia návrhu programu starostlivosti o lesy,
35. rozhoduje o zmene programu starostlivosti o lesy,
36. vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára,
37. vedie register odborných lesných hospodárov,
38. rozhoduje o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára a o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov,
39. vykonáva záznamy o porušení povinnosti odborného lesného hospodára,
40. vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
41. dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby dreva nad objem predpísaný programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
42. vykonáva štátny dozor v lesoch,
43. vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva,
44. vykonáva štátny dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiace s lesným reprodukčným materiálom,
45. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
46. vykonáva štátnu správu poľovníctva v rámci svojej územnej pôsobnosti,
47. riadi poľovníctvo v kraji,
48. zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút,
49. určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,
50. zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach,
51. kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne,
52. vymenúva skúšobnú komisiu na skúšku poľovníckeho hospodára,
53. organizuje vyššiu skúšku z poľovníctva,
54. schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov,
55. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
56. určuje čas núdze,
57. vykonáva štátny dozor v poľovníctve,
58. vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia,
59. predkladá ministerstvu pôdohospodárstva návrh na kvótu lovu vlka dravého,
60. vedie evidenciu správnych poplatkov,
61. rieši upozornenie prokurátora a rozhoduje o proteste prokurátora,
62. poskytuje súčinnosť útvarom Policajného zboru a orgánom činným v trestnom konaní,
63. organizuje porady a školenia pre zamestnancov pozemkových a lesných odborov;


f) na úseku katastra nehnuteľností
1. riadi a usmerňuje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní v súčinnosti s úradom geodézie,
2. rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaných katastrálnym odborom v prvom stupni,
3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje katastrálny odbor,
4. vedie príslušné registre podľa spravovacieho poriadku,
5. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
6. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach týkajúcich sa činnosti katastra,
7. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,
8. zabezpečuje poskytovanie údajov požadovaných pre štatistické zisťovania,
9. predkladá súdom, orgánom činným v trestnom konaní odborné vyjadrenia ku konaniam na katastrálnom odbore a konaniam v druhom stupni,
10. spracúva podnety a návrhy na vydanie usmernení a interných noriem na úseku katastra nehnuteľností,
11. pripomienkuje legislatívne normy na úseku katastra nehnuteľností,
12. rieši nečinnosť v rozhodovacej činnosti prvostupňových orgánov,
13. spracúva podklady pri uplatnení náhrady škody spôsobenej pri výkone štátnej správy pre úrad geodézie.