Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Náplň činnosti majetkoprávneho odboru

Náplň činnosti odboru

Informácie o činnosti majetkovoprávneho odboru 

a.)    na úseku správy majetku štátu

 • spravuje majetok štátu v dočasnej správe a majetok štátu, ku ktorému nebolo konanie vo veci uplatneného práva prednostnej kúpy podľa zákona NR SR č.  278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 278/1993 Z.z.) ukončené ( ďalej len  „majetok štátu „) nachádzajúci sa v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja
 • zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti nakladanie s majetkom štátu, predkladá požiadavky na zaradenie alebo vyradenie spravovaného majetku v účtovnej evidencii a evidencii majetku ministerstva
 • vedie osobitnú evidenciu majetku štátu v dočasnej správe
 • zabezpečuje návrh na zápis práv k nehnuteľnému majetku štátu do katastra nehnuteľností podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • zabezpečuje vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania nehnuteľného majetku štátu
 • vykonáva správu pohľadávok štátu a záväzkov štátu, ktoré súvisia s majetkom štátu v dočasnej správe
 • vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu a zastupuje štát pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa zákona č. 278/93 Z.z. alebo podľa osobitných predpisov
 • pripravuje v súčinnosti s príslušným komoditným centrom rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku štátu a zabezpečuje jeho likvidáciu
 • určuje člena komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre jednotlivé obce v územnom obvode okresného úradu a zúčastňuje sa rokovania komisií podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov

b.)    na úseku povinného zmluvného poistenia

 •  vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania vo veciach povinného zmluvného poistenia, spracúva a zasiela odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním, uložené pokuty zadáva do informačného systému
 • spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a komerčnými poisťovňami

c.)    na úseku dofinancovania družstevnej a individuálnej bytovej výstavby

 •   sleduje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytovaní nenávratného štátneho príspevku a predkladá návrh na záznam, resp. výmaz záložného práva v liste vlastníctva