Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Náplň činnosti odboru

Úradná tabuľa  |  Zamestnanci odboru  |  Náplň činnosti odboru

ODBOR  VŠEOBECNEJ  VNÚTORNEJ  SPRÁVY

 

na úseku priestupkov  

 1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,
 3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené

   3.1.       vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,

   3.2.       vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,

   3.3.       vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,

   3.4.       zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,

   4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku

   4.1.       zabezpečuje priebeh konania o priestupku:

   4.1.1.      predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní je potrebná,

   4.1.2.      upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,

   4.1.3.      v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,

   4.1.4.      spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,

   4.1.5.      vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

   4.1.6.      pri priestupku urážky na cti sa pokúša urazeného na cti a obvineného z priestupku zmieriť,

   4.1.7.      na okresnom úrade, v obvode ktorého je ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody, vykonáva úkony k možnosti výsluchu osôb, umiestnených v uvedených ústavoch, v priestupkovom konaní,

   4.2.       vykonáva na ústnom pojednávaní dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci

   4.2.1.      výsluchom účastníkov konania a svedkov,

   4.2.2.      vykonaním ohliadky na mieste priestupku,

   4.2.3.      vykonaním listinných dôkazov,

   4.2.4.      vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na mieste a pod.),

   4.3.       vydáva rozhodnutie

   4.3.1.      o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,

   4.3.2.      o svedočnom podľa správneho poriadku,

   4.3.3.      o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   4.3.4.      o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

   4.3.5.      o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,

   4.3.6.      o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,

   4.3.7.      o predvedení podľa správneho poriadku,

   4.3.8.      o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

   4.3.9.      o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

   4.3.10.  o odvolaní podľa správneho poriadku,

   4.4.       vydáva rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

   5. koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch

   5.1.  rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku,

   5.2.  koná o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku,

   6. koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:

   6.1.       rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

   6.2.       vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

   7. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

   8. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,

   9. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,

   10.  vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

   11.  poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o  ktorých   to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,

   12.  prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

   13.  ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

   14.  uložené pokuty zadáva do informačného systému,

   15.  odstraňuje nezrovnalosti a duplicity zadaných pohľadávok z priestupkového konania v integrovanom informačnom systéme SAP,

   16.  kontroluje dobrovoľné úhrady pohľadávok z priestupkového konania,

   17.  pripravuje podklady na vymáhanie pohľadávok z priestupkového konania pre centrum podpory,

   18.  poskytuje súčinnosť centru podpory pri vymáhaní pohľadávok z priestupkového konania,

   19.  analyzuje stav plnenia pohľadávok z priestupkového konania,

   20.  zadáva do príslušných informačných systémov všetky zrealizované úkony v priestupkovom konaní, uložené sankcie a trovy konania,

 

na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

 1. rozhoduje o registrácii verejnej zbierky, ktorá sa má vykonať v jeho územnom obvode podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 162/2014 Z. z.“) a vykonáva zápis do registra verejných zbierok,
 2. ukladá pokuty právnickým osobám podľa § 15 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 3. vykonáva kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 162/2014 Z. z. a dodržiavaním podmienok určených v rozhodnutí o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok,
 4. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov vo svojom územnom obvode,
 5. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 6. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
 7. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami vo svojom územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov,

 

na úseku registrácie  

 1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),
 3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,

 

na úseku matrík  

 1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
 3. metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode, zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh vyplývajúcich z metodických pokynov,
 4. zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,
 5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,
 6. konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom zástupcu,
 7. rozhoduje o upustení predloženia zákonom ustanovených dokladov k uzavretiu manželstva, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou,
 8. rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,
 9. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,
 10. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
 11. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,
 12. osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,
 13. osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,
 14. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
 15. vykonáva štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín obcami,
 16. vyhotovuje podklady pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnom obvode okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,
 17. plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
 18. preberá avíza na začatie konania vo veci zmeny mena, alebo priezviska podaných prostredníctvom portálu elektronických služieb matrík;

 

na úseku hlásenia pobytu  

 1. vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 2. overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,
 3. predkladá každoročne ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca;

 

na úseku volieb a referenda  

 1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb do orgánov samosprávy obcí a referenda podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,
 3. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí;

 

na úseku registra adries  

 1. zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje v registri adries za nepripojené obce vo svojom územnom obvode podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje obce vo svojom územnom obvode.

 

spoločné činnosti odborov 

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,
 5. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 6. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy,
 7. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 8. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 9. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,
 10. poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,
 11. spracúva obstarávanie zákaziek tovaru a služieb s nízkou hodnotou (napr. školenia, právne služby, súťaže), ktoré nie sú zaradené do žiadnej z komoditných skupín, spracúva objednávky a potvrdzuje ich prijatie do integrovaného informačného systému SAP,
 12. plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu.