Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Náplň činnosti odboru opravných prostriedkov

Náplň činnosti odboru

Odbor opravných prostriedkov :

 •  riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode;

 •  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje príslušný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len príslušný odbor okresného úradu v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon;

 •  rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje príslušný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode;

 •  rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora;

 •  zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach týkajúcich sa činnosti odboru alebo úradu;

 •  prešetruje podnety a oznámenia občanov na zverenom úseku štátnej správy a v rozsahu svojej pôsobnosti;

 •  prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy, ktorý patrí do jeho pôsobnosti;

 •  spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri poskytovaní odbornej pomoci a pri konkrétnej realizácii úloh vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov;

 •  spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, obecnou políciou a ďalšími inštitúciami, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode;

 •  spracúva podnety a návrhy na vydanie usmernení a interných noriem na príslušnom úseku štátnej správy;

 •  pripomienkuje legislatívne normy na príslušnom úseku štátnej správy;

 •  rieši nečinnosť v rozhodovacej činnosti prvostupňových orgánov v jeho územnej pôsobnosti;

 •  vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych predpisov.