Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Náplň činnosti odboru starostlivosti o životné prostredie

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

a)      na úseku odborných činností

1. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode, na úsekoch:

1.1.ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

1.2.posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.3. ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.4. prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.5. štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

1.6. verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

1.7. ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. najmä:

riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,

- organizuje a vykonáva povodňové prehliadky v súčinnosti so správcami vodných tokov, obcami a ďalšími subjektmi a ukladá odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej prehliadke,

- navrhuje prednostovi úradu vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenie mimoriadnej situácie; vydanie príkazu na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce,

- usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu, nájomcu a vypožičiavateľa drobného vodného toku,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku pobrežný pozemok a záplavové územie, správcu alebo užívateľa stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,

- schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku,

- zostavuje povodňový plán okresu a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja,

- organizačne zabezpečuje činnosť obvodnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,

- zabezpečuje činnosť technického štábu obvodnej povodňovej komisie,

- vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,

- ukladá právnickým osobám fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,

- vyžaduje súhlas Ministerstva životného prostredia SR na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,

- navrhuje prednostovi okresného úradu zloženie verifikačnej komisie na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a sumarizuje výsledky verifikácie povodňových škôd,

- vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu v sídle kraja,

 okresný úrad v sídle kraja ďalej

- navrhuje zloženie krajskej povodňovej komisie a jej technického štábu a návrh predkladá na schválenie prednostovi,

- vypracúva štatút krajskej povodňovej komisie a predkladá ho na schválenie Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“),

- schvaľuje štatút okresnej povodňovej komisie,

- schvaľuje povodňové plány okresných úradov,

- zabezpečuje vykonávanie povodňových prehliadok - preventívne a po povodni v spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vodnom toku, ktorý preteká územím dvoch a viacerých okresov alebo na hraničnom toku.

- zostavuje povodňový plán kraja a predkladá ho na schválenie ministerstvu životného prostredia a ministerstvu,

- organizačne zabezpečuje činnosť krajskej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu, zabezpečuje činnosť technického štábu krajskej povodňovej komisie,

- vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich ministerstvu životného prostredia a ministerstvu,

- vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá ministerstvu životného prostredia a ministerstvu;

1.8.odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.9.štátnej správy obalov a odpadov z obalov podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

1.10.prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.11.nakladania s ťažobným odpadom podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.12.ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

1.13.environmentálneho manažérstva a auditu podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

1.14.rybárstva podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,

1.15.obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

1.16.ochrany ozónovej vrstvy Zeme podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

1.17.environmentálnej záťaže v rozsahu ustanovenom zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2. zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia na jednotlivých úsekoch štátnej, najmä:

2.1. vydávanie súhlasov,

2.2. vydávanie povolení,

2.3. vydávanie vyjadrení,

2.4. vydávanie stanovísk,

2.5. vydávanie rozhodnutí,

2.6. zabezpečovanie informovania verejnosti a poskytovanie informácií na požiadanie,

2.7. vydávanie preukazov (stráž prírody, rybárska stráž, vodná stráž, rybársky hospodár a iné),

2.8. uskutočňovanie revízií chránených území,

2.9. udeľovanie výnimiek,

2.10. vykonávanie štátneho dozoru a dohľadu,

2.11. nariaďovanie a zabezpečovanie nápravných opatrení,

2.12. prerokúvanie priestupkov, ukladanie pokút za priestupky a sankcie,

2.13. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, evidenciu a uchovávanie dokumentácie,

2.14. prijímanie hlásení,

2.15. rozhodovanie o poplatkoch,

2.16. vypracovanie a schvaľovanie Územného systému ekologickej stability (ÚSES),

2.17. schvaľovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

2.18. prípravu, schvaľovanie a podpisovanie dohôd o náhradách škody a zmlúv vyplývajúcich z osobitných predpisov (chovné, rehabilitačné stanice a iné),

2.19. vykonávanie činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňové prehliadky, vyčíslovanie a verifikovanie povodňových škôd a vydávanie povodňových štatútov a pod.,

2.20. vedenie evidencie vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,

2.21. predkladanie návrhov na školenia a skúšky ministerstvu životného prostredia v oblasti zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov obcí,

2.22. vykonáva iné úkony agendy starostlivosti o životné prostredie,

3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,

4. kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5. kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,

6. upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a vyhradzuje si pôsobnosť obce vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ak to dovoľuje zákon a boli splnené zákonné podmienky,

7. vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni na základe žiadosti Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 

b)      na úseku špecializovaných činností

 1. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,

2. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie,

3. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného prostredia návrhy zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo životného prostredia,

4. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovanírozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu,

5. vyhotovuje podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce,

6. zabezpečuje podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja vo veciach náhrady za škodu spôsobenú chránenými živočíchmi a náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

7. vypracúva podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pre ministerstvo životného prostredia,

8. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

9. vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené ministerstvom životného prostredia,

okresný úrad v sídle kraja ďalej

10. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v I. stupni podľa osobitných predpisov vo svojom územnom obvode vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,

11. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v oblasti environmentálnej záťaže v rozsahu ustanovenom zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

12. ukladá pokuty v súlade s osobitnými zákonmi v oblasti starostlivosti o životné prostredie; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

13. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni kraja,

14. zabezpečuje a sumarizuje pripomienky k návrhom smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie za odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej pôsobnosti,

15. zabezpečuje a sumarizuje pripomienky k návrhom zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je za odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej pôsobnosti,

16. zabezpečuje sumarizovanie podkladov na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce za odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej pôsobnosti,

17. zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach náhrady za škodu spôsobenú chránenými živočíchmi a náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

18. predkladá ministerstvu životného prostredia plán hlavných úloh a plán legislatívnych úloh odboru v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na nasledujúci kalendárny rok,

19. vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

20.zabezpečuje podklady pre vymáhanie pohľadávok z rozhodovacej činnosti vo veciach pokút uložených orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu v pôsobnosti odboru starostlivosti o životné prostredie v okresnom úrade v sídle kraja a v odboroch starostlivosti o životné prostredie v okresných úradoch v jeho pôsobnosti,

21. zabezpečuje plnenie úloh Agendy 21,

22. koordinuje a plní úlohy vyplývajúce z agendy „Envirošpión“,

23. spolupracuje pri príprave národnej správy o implementácii Aarhuského dohovoru pre životné prostredie,

24.ustanovuje a odvoláva členov Stráže prírody, zabezpečuje ich školenie a preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov.