Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Náplň činnosti OVVS

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre  |  Úradná tabuľa odboru  |  Voľby

 a) na úseku priestupkov
1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,
3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené:
3.1. vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,
3.2. vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,
3.3. vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,
3.4. zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,
4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku:
4.1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:
- predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní je potrebná,
- upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,
- v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,
- spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,
- vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správneho poriadku, podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
4.2. na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci:
- výsluchom účastníkov konania a svedkov,
- vykonaním ohliadky na mieste priestupku,
- vykonaním listinných dôkazov,
- vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na mieste a pod.), 
4.3. vydáva rozhodnutia:
- o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,
- o odvolaní podľa správneho poriadku, 
- o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
- o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,
- o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,
- o predvedení podľa správneho poriadku,
- rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
- rozhodnutie o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb., 
- prijíma žiadosť o svedočné podľa správneho poriadku,
5. koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch:
5.1. prijíma podnety účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku,
6. koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:
6.1. rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
6.2. vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
7. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
8. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,
9. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
10. vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
11. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,
12. prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
13. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného systému

b) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov
1. rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1973 Zb."),
2. ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu podľa zákona č. 63/1973 Zb.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
3. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 63/1973 Zb. a predpisov na základe ním vydaných a dodržiavaním podmienok určených v povolení o konaní verejnej zbierky a príslušných právnych predpisov pri konaní zbierky,
4. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1993 Z. z.“) vo svojom územnom obvode,
5. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
6. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
7. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov

c) na úseku registrácie
1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,

d) na úseku matrík
1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
3. metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh vyplývajúcich z metodických pokynov,
4. zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,
5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,
6. konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom zástupcu,
7. rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,
8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,
9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,
11. osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,
12. osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,
13. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
14. vykonáva štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín obcami,
15. vyhotovuje podklady pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnej pôsobnosti okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,
16. plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch

e) na úseku hlásenia pobytu
1. vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
2. overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,
3. predkladá ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca

f) na úseku volieb a referenda
1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 333/2004 Z. z.,
2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa zákona č. 46/1999 Z. z.,
3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona č. 346/1990 Zb.,
4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov,
5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu podľa zákona č. 331/2003 Z. z.,
6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda podľa zákona č. 564/1992 Zb.,
7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,
8. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí