Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Náplň odboru

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Legislatíva  |  Dokumenty na stiahnutie

NÁLPŇ  ČINNOSTI  ODBORU  VŠEOBECNEJ  VNÚTORNEJ  SPRÁVY

 

a) na úseku priestupkov

 

1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,

3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené

3.1. vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,

3.2. vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,

3.3. vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,

3.4. zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,

4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku

4.1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:

4.1.1. predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní je potrebná,

4.1.2. upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,

4.1.3. v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,

4.1.4. spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,

4.1.5. vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.1.6. pri priestupku urážky na cti sa pokúša urazeného na cti a obvineného z priestupku zmieriť,

4.1.7. na okresnom úrade, v obvode ktorého je ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody, vykonáva úkony k možnosti výsluchu osôb, umiestnených v uvedených ústavoch, v priestupkovom konaní,

4.2. vykonáva na ústnom pojednávaní dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci

4.2.1. výsluchom účastníkov konania a svedkov,

4.2.2. vykonaním ohliadky na mieste priestupku,

4.2.3. vykonaním listinných dôkazov,

4.2.4. vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na mieste a pod.),

4.3. vydáva rozhodnutie

4.3.1. o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,

4.3.2. o svedočnom podľa správneho poriadku,

4.3.3. o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

4.3.4. o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.3.5. o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,

4.3.6. o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,

4.3.7. o predvedení podľa správneho poriadku,

4.3.8. o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.3.9. o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.3.10. o odvolaní podľa správneho poriadku,

4.4. vydáva rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

5. koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch

5.1. rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku,

5.2. koná o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku,

6. koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:

6.1. rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

6.2. vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

7. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

8. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,

9. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,

10. vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

11. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,

12. prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

13. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

14. uložené pokuty zadáva do informačného systému,

15. odstraňuje nezrovnalosti a duplicity zadaných pohľadávok z priestupkového konania v integrovanom informačnom systéme SAP,

16. kontroluje dobrovoľné úhrady pohľadávok z priestupkového konania,

17. pripravuje podklady na vymáhanie pohľadávok z priestupkového konania pre centrum podpory,

18. poskytuje súčinnosť centru podpory pri vymáhaní pohľadávok z priestupkového konania,

19. zadáva do príslušných informačných systémov všetky zrealizované úkony v priestupkovom konaní, uložené sankcie a trovy konania,

  

b) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

 

1. rozhoduje o registrácii verejnej zbierky, ktorá sa má vykonať v jeho územnom obvode podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 162/2014 Z. z.“) a vykonáva zápis do registra verejných zbierok,

2. ukladá pokuty právnickým osobám podľa § 15 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

3. vykonáva kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 162/2014 Z. z. a dodržiavaním podmienok určených v rozhodnutí o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok,

4. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov vo svojom územnom obvode,

5. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

6. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

7. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami vo svojom územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov,

 

 

c) na úseku registrácie

 

1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),

3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,

 

d) na úseku matrík

 

1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,

2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,

3. usmerňuje činnosť matričných úradov vo svojom územnom obvode, zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh,

4. zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,

5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,

6. konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom zástupcu,

7. rozhoduje o upustení predloženia zákonom ustanovených dokladov k uzavretiu manželstva, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou,

8. rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,

9. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,

10. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,

11. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,

12. osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,

13. osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,

14. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,

15. vykonáva štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín obcami,

16. vyhotovuje podklady pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnom obvode okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,

17. plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,

18. preberá avíza na začatie konania vo veci zmeny mena, alebo priezviska podaných prostredníctvom portálu elektronických služieb matrík;

 

e) na úseku hlásenia pobytu

 

1. vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

2. overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,

3. predkladá každoročne ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca;

 

f) na úseku volieb a referenda

 

1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb do orgánov samosprávy obcí a referenda podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

2. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,

3. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí;

 

g) na úseku registra adries

 

1. zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje v registri adries za nepripojené obce vo svojom územnom obvode podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2. riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje obce vo svojom územnom obvode.