Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. august 2019, štvrtok
 

Národná protiteroristická jednotka

Národná protiteroristická jednotka vznikla v štruktúre národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru 1. februára 2017 zlúčením odboru boja proti terorizmu a odboru extrémizmu a diváckeho násilia v nadväznosti na novelu Trestného zákona a Trestného poriadku (článok II a článok III. zákona č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) účinnú od 1. januára 2017 s cieľom centralizovať a zefektívniť boj proti extrémizmu a terorizmu v rámci Slovenskej republiky.

Činnosť národnej protiteroristickej jednotky je predovšetkým zameraná na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov terorizmu podľa § 140b Trestného zákona, trestných činov extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona a trestných činov teroru podľa prvého dielu siedmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

Národná protiteroristická jednotka je gestorom boja proti terorizmu z celospoločenského hľadiska, pričom v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy spracováva, plní vo vymedzenom rozsahu a vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu.

Okrem odhaľovania a vyšetrovania trestných činov národná protiteroristická jednotka sústreďuje, analyzuje a využíva informácie získané od slovenských bezpečnostných služieb a zahraničných bezpečnostných zložiek, vrátane Europolu, Interpolu a ďalších príslušných orgánov verejnej moci v Slovenskej republike so zameraním na získavanie informácií k vykonávateľom, nositeľom alebo podporovateľom terorizmu na území Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v pracovnej skupine Rady Európskej únie pre terorizmus v súvislosti s tvorbou bezpečnostnej politiky Európskej únie v boji proti terorizmu a radikalizácii.

Národná protiteroristická jednotka je zároveň gestorom boja proti extrémizmu z celospoločenského hľadiska a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími vybranými subjektmi spracováva, plní vo vymedzenom rozsahu a vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu.

Vedenie jednotky

Riaditeľ jednotky:                       plk. Mgr. Martin Smiško

Zástupca riaditeľa jednotky:         pplk. Mgr. Pavol Jahodník

Zástupca riaditeľa jednotky:         pplk. JUDr. Martin Oravský

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra 
Pribinova 2
812 72 Bratislava  

Telefón 09610 56201
Fax 09610 56204