Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2020, utorok
 

Akčné plány pre oblasť finančnej inklúzie, nediskriminácie a verejnej mienky

Aktualizácia Stratégie v oblasti finančnej inklúzie, nediskriminácie a verejnej mienky vychádza z pôvodných cieľov Stratégie schválenej vládou SR v roku 2012, z Externého hodnotenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a z cieľov Operačného programu Ľudské zdroje pre roky 2014 – 2020. Na rozpracovaní akčných plánov na úroveň cieľov, opatrení, aktivít a merateľných ukazovateľov sa významne podieľali členovia a členky tematických pracovných skupín pre oblasť finančnej inklúzie, nediskriminácie a verejnej mienky zo zástupcov štátnej správy, akademického a mimovládneho sektora. Texty vypracované pracovnými skupinami pred pripomienkovaním v internom pripomienkovom konaní nájdete v dokumentoch nižšie.