Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Oblasť nediskriminácie

Skutočnú mieru diskriminácie rómskej populácie na Slovensku je ťažké kvantifikovať vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok etnicky špecifických dát. Jedným z mála zdrojov informácií je prieskum Agentúry EÚ pre základné práva, podľa ktorého takmer polovica oslovených Rómov na Slovensku sa v priebehu jedného roka stalo obeťami diskriminácie na základe svojho etnického pôvodu, a to v nasledovných oblastiach:

  • pri hľadaní zamestnania alebo v zamestnaní,

  • zo strany realitnej agentúry/majiteľa,

  • zo strany zdravotníckeho personálu,

  • zo strany personálu sociálnych služieb,

  • zo strany školského personálu,

  • v oblasti súkromných služieb.

Nútené vysťahovanie obyvateľov MRK, Košice - Na Demetri,

Nútené vysťahovanie obyvateľov rómsej komunity, Košice - mestská časť Ťahanovce (Na Demetri), 16.05. 2011 

Z výsledkov viacerých výskumov vyplýva vysoká úroveň diskriminácie Rómov na jednej strane a nízka miera informovanosti a povedomia o ich právach a mechanizmoch ochrany, ako aj nízka dôvera v inštitúcie a políciu ako službe verejného záujmu zvlášť na strane druhej. Skúsenosť s diskrimináciou a strach pred ňou majú za následok, že niektorí Rómovia volia stratégiu vyhýbania sa situáciám, v ktorých by mohli byť diskriminovaní, čo vyžaduje také opatrenia, ktoré okrem zvýšenia informovanosti a povedomia o vlastných právach významne zvýšia dôveru cieľovej skupiny v inštitúcie garantujúce rovnosť príležitostí, a tým jej vymožiteľnosť v praxi.

Základným legislatívnym nástrojom v oblasti dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie v SR je tzv. Antidiskriminačný zákon z roku 2004 ako všeobecný predpis pokrývajúci oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovno-právnych a obdobných právnych vzťahov, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a vzťahujúci sa na výpočet chránených dôvodov vrátane príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, rasy či farby pleti.