Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

O nás

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa bol zriadený zákonom číslo 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa tiež pozmeňuje zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V uvedenom zákone § 5, odsek 1 znie: „Ministerstvo zriaďuje štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich špecializované pracoviská a pracoviská ako svoje zariadenia bez právnej subjektivity na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr“. Do novembra 2015 predstavoval archív v Starej Ľubovni pobočku Štátneho archívu v Levoči.

 Od roku 1955 bola v zmysle vládneho nariadenia 29 z roku 1954 ako sídlo archívneho obvodu a okresného archivára navrhnutá aj Stará Ľubovňa, do ktorej správy pričlenili aj okres Spišská Stará Ves. V tom čase mal okresný archív priestory v budovách Okresného národného výboru v Starej Ľubovni a v Spišskej Starej Vsi, ale aj Miestneho národného výboru v Hniezdnom a v Podolínci.

        V roku 1959 došlo k sústredeniu archívnych dokumentov a ich umiestneniu do budovy na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, v ktorej sa nachádzali do roku 1992. V roku 1993 bol archív opäť presťahovaný do prenajatých priestorov so sídlom na Obrancov mieru 22 v Starej Ľubovni. V roku 1960 sa uskutočnila územná reorganizácia i reorganizácia štátnej správy. Okres Stará Ľubovňa bol pričlenený k popradskému okresu a Okresný archív v Starej Ľubovni sa dňom 1. júla 1960 zlúčil s Okresným archívom v Poprade, avšak v dôsledku nedostatku priestorových možností vhodných pre uloženie archiválií sídlil naďalej v Starej Ľubovni. V roku 1968 bol znovu vytvorený okres Stará Ľubovňa a o rok neskôr sa okresný archív opäť osamostatnil a odčlenil od popradského archívu. Na základe zákona o archívnictve z roku 1975 bol archív premenovaný na Štátny okresný archív v Starej Ľubovni. 

        Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa v zmysle zákona číslo 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ako zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pracoviskom na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr, ktoré okrem bežných administratívnych, riadiacich a ekonomických činností predovšetkým preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty, pochádzajúce od štátnych orgánov a nimi zriadených a založených právnických osôb, obcí a nimi zriadených a založených právnických osôb, škôl, ako aj právnických osôb najmä z oblasti hospodárskeho života a fyzických osôb, ktoré sú osobnosťami spoločenského života regionálneho významu  v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa. Archív je súčasťou štátnej správy, informačných štruktúr, kultúry a vedy. Svojou činnosťou sa podieľa na výkone štátnej  správy, a to najmä dohľadom nad správou registratúry, dozorom nad vyraďovacím konaním a výberom archívnych dokumentov, vyhľadávaním, overovaním a potvrdzovaním úradných dokladov pre štátne orgány i občanov, ako aj spoluúčasťou na výkone správneho konania spojeného s týmito úkonmi.

        V súčasnosti je v archíve evidovaných 450 fondov, čo predstavuje vyše 1680 bežných metrov archívnych dokumentov. Podľa klasifikačnej schémy archívnych dokumentov  dominujú písomnosti zo skupiny štátna moc, správa a samospráva, a to magistráty miest Podolínec, Hniezdne, Stará Ľubovňa z obdobia od roku 1256 až do 19. storočia., patriace medzi najstaršie fondy, Okresný úrad v Starej Ľubovni z rokov 1923 až 1945, obvodné a obecné notárske úrady z rokov 1885 až 1945. Z rozpätia rokov 1945 až 1990 sú najdôležitejšie  fondy  miestnych národných výborov a fond Okresný národný výbor v Starej Ľubovni. Nemenej významné a zaujímavé informácie z histórie nášho regiónu sa nachádzajú v písomnostiach  podnikov, organizácií, spoločností z oblasti hospodárstva, družstevníctva, školstva, kultúry, uložených v našom archíve.

        Všetky archívne fondy  sú určitým spôsobom spracované a k časti z nich sú vypracované inventáre a katalógy, ktoré je možné využiť pri štúdiu v archíve. Ďalšie informácie môžu bádateľom poskytnúť sprievodcovia po archívnych fondoch a internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.