Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

O nás

Archív Svidník sa od 1. novembra 2015 stal pracoviskom Štátneho archívu v Prešove, podľa zákona č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 História archívu 

Vývoj svidníckeho archívu v počiatočnom období súvisel s existenciou okresov Svidník a Stropkov, v ktorých boli v rokoch 1956 – 1957 zriadené okresné archívy. V júli 1960 došlo k územnej reorganizácii štátu a okresy Stropkov a Svidník prestali existovať, v dôsledku čoho oba okresné archívy zanikli. Ich archívne fondy, ako aj registratúry okresných orgánov boli delimitované do vtedajšieho Okresného archívu v Bardejove.

V roku 1968 zákonným opatrením predsedníctva Národného zhromaždenia č. 104/1968 Zb. sa na území Slovenska vytvorili štyri nové okresy, medzi nimi aj okres Svidník, ktorý zahŕňal aj územie bývalého okresu Stropkov. Táto územná zmena podnietila opätovný vznik archívu vo Svidníku. K znovuotvoreniu svidníckeho archívu oficiálne došlo až 1. septembra 1971, kedy bol Odborom vnútorných vecí ONV vo Svidníku zriadený okresný archív. Pôvodne bol umiestnený v suteréne budovy ONV, neskôr v skladoch IPCHO a v bytovke Štátneho majetku vo Svidníku. V počiatkoch svojej činnosti sa pracovníci archívu zamerali na preberanie archívnych fondov z MNV a ZDŠ, pričom sa súčasne vykonali aj základné triediace a usporadúvacie práce. Až v roku 1974 sa pristúpilo k fyzickej delimitácii archívneho materiálu z bardejovského archívu, ktorá bola ukončená v roku 1978. Priestorové zabezpečenie archívu sa definitívne vyriešilo na základe uznesenia Rady ONV č. 105/1978 zo 7. apríla 1978 výstavbou účelovej archívnej budovy. Stavba bola dokončená v decembri 1980, 15. júla 1981 bola odovzdaná archívu do užívania a dodnes slúži na vykonávanie archívnych činností.

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník uchováva archívne dokumenty od roku 1825 do súčasnosti. Väčšina dokumentov pochádza z obdobia po roku 1945. Staršie sú len torzá fondov okresných úradov z 1. ČSR, notárskych úradov (vrátane štátnych matrík z rokov 1895 – 1906) a rôzne jednotliviny z 19. storočia. Územná pôsobnosť archívu je v okresoch Svidník a Stropkov. V archíve je uložených viac ako 400 fondov celkového rozsahu viac ako 1648 b. m.

  Najvýznamnejšie fondy: 
Okresný národný výbor vo Svidníku I., 1945 – 1960 
Okresný národný výbor vo Svidníku II., 1968 – 1990
Okresný národný výbor v Stropkove, 1945 – 1960
Mestský národný výbor vo Svidníku 1948 – 1990
Mestský národný výbor v Stropkove, 1945 – 1990
Obvodné úrady Miestnych národných výborov z okresov Stropkov a Svidník, 1945 – 1950
Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Svidníku II., 1968 – 1990

 Ďalšie fondy:

fondy obvodných notárskych úradov do roku 1944, Miestne národné výbory obcí v okresoch Stropkov a Svidník z rokov 1945 – 1990, Jednotné roľnícke družstvá, spoločenské organizácie, základné školy, stredné školy a školské inšpektoráty, zbierka regionálnych fotografií.