Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Všeobecné informácie o zahraničnej pomoci

Nástroje zahraničnej pomoci Európskej komisie

Problematika vnútornych záležitostí je v rámci finančnej perpsektívy EÚ na roky 2007-2013 zaradená predovšetkým do Kapitoly 3 - Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť, ktorú tvoria 2 podkapitoly:

Podkapitola 3A - Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť:

Na problematiku slobody, bezpečnosti a spravodlivosti boli v rámci finančnej perspektívy EÚ na roky 2007-2013 vyčlenené nasledujúce finančné nástroje spadajúce do troch rámcových programov:

 1. Rámcový program Bezpečnosť a ochrana slobôd:
   - Prevencia, pripravenosť a riadenie násldkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík,
   - Prevencia a boj proti trestnej činnosti.

 2. Rámcový program Solidarita a riadenie migračných tokov:
   - Európsky fond pre utečencov,
   - Európsky fond pre návrat,
   - Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,
   - Fond pre vonkajšie hranice.

 3. Rámcový program Základné práva a spravodlivosť:
   - Daphne,
   - Protidrogová prevencia a informovanosť,
   - Základné práva a občianstvo.

Podkapitola 3B - Občianstvo:

V rámci finančnej podkapitoly Občianstvo Ministerstvo vnútra SR môže využívať finančné nástroje:

Ďalšie nástroje zahraničnej pomoci

V rámci danej finančnej perspektívy EÚ na roky 2007-2013 Ministerstvo vnútra SR môže využívať aj tzv.finančné nástroje partnerstva Kapitoly 4 - "EÚ ako globálny hráč" (Nástroj predvstupovej pomoci - IPA, Európsky nástroj susedstva a partnerstva - ENPI, Nástroj rozvojovej spolupráce a hospodárskej spolupráce - DCECI a Nástroj stability - IFS) a podkapitoly 1 A - "Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť" (7. rámcový program pre výskum a eContent Plus).

 

Koordinácia zahraničnej pomoci v rámci Ministerstva vnútra SR

Hlavným koordinátorom činnosti súvisiacej so zahraničnou pomocou v rámci Ministerstva vnútra SR je odbor zahraničnej pomoci, ktorý sa na základe uznesení vlády č.784 z 19. septembra 2007 a č. 537 z 20. júna 2007 stal zodpovedným orgánom za fondy všeobecného rámcového programu Solidarita a riadenie migračných tokov. Okrem úloh vyplývajúcich z funkcií zodpovedného orgánu, odbor zahrnaičnej pomoci vo vzťahu k jednotlivým útvarom Ministerstva vnútra SR zabezpečuje:

 • centrálny prehľad nástrojov zahraničnej pomoci poskytovanej najmä Európskou komisiou, Radou Európy, OSN, členskými krajinami EÚ a tretími krajinami v rámci multilaterálnych a bilaterálnych dohôd súvisiacich s činnosťou MV SR,

 • informovanie o aktuálnych výzvach vyhlasovaných v rámci jednotlivých nástrojov zahraničnej pomoci.
Okrem týchto finančných nástrojov Európskej komisie  v oblasti vnútorných záležitostí Ministerstvo vnútra využíva aj nástroje bilaterálnej spolupráce (Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarský finančný mechanizmus) a štrukturálne fondy.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie