Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Obvodný úrad Piešťany

Mapka územného obvoduLegenda                  

Základné informácie 

Adresa, prednosta úradu, telefón, fax, email a oznamy.

Úradné hodiny 

Úradné hodiny na vybavovanie vecí fyzických osôb a právnických osôb.

Organizačná štruktúra 

Organizačné členenie úradu.

Pracoviská 

Prehľad budov úradu, v ktorých sú umiestnené organizačné útvary včítane ich adries a telefónnych čísel. 

Zamestnanci 

Zoznam pracovníkov úradu. 

Formuláre 

Zoznam verejne prístupných dokumentov úradu - žiadosti, prehlásenia a pod.  

Slobodný prístup k informáciám 

Ďalšie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie zmlúv 

Zoznam zverejnených zmlúv.

Zverejňovanie objednávok a faktúr 

Zoznam zverejnených objednávok a faktúr podľa §5b ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročné správy a verejné odpočty   

Výročné správy a oznámenie o uskutočnení verejného odpočtu.

Mestá a obce

Mestá a obce v územnej pôsobnosti úradu.

Informácie odboru CO a KR 

Informácie odboru civilnej ochrany a krízového riadenia podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15a zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.