Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2018, Sobota
 

Ochrana oznamovateľa korupcie a inej protispoločenskej činnosti

Potreba zaviesť právnu ochranu zamestnancov pri oznamovaní trestných činov korupcie do právneho poriadku Slovenskej republiky vyplynula z mnohých medzinárodných záväzkov a  odporúčaní, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jedným z týchto záväzkov je aj Dohovor, prijatý na pôde OECD. Z hodnotiacej správy implementácie Dohovoru v rámci Fázy 3 OECD hodnotenia bolo Slovenskej republike odporúčané „naliehavo prijať legislatívu na ochranu oznamovateľov a podniknúť kroky na zvýšenie povedomia o podmienkach a postupe pri zabezpečení ochrany týchto osôb“.

Za účelom splnenia uvedeného odporúčania, ako aj z dôvodu  zabezpečenia účinných právnych predpokladov na predchádzanie a odhaľovanie protispoločenskej činnosti formou prijímania ochranných opatrení pred prípadnými postihmi osôb za oznámenie korupcie a inej protispoločenskej činnosti bol v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vypracovaný návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Napriek tomu, že medzinárodné dokumenty odporúčajú primárne zabezpečiť ochranu oznamovateľov korupčného správania, návrh zákona rozšíril možnosti poskytovania ochrany aj na oznámenie inej protispoločenskej činnosti. Zákon číslo 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 75 kB) bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky 16. októbra 2014, účinnosť nadobudol 1. januára 2015.

Schválenie predmetného zákona prinieslo do právneho poriadku Slovenskej republiky jednotnú právnu úpravu vo vzťahu k zákazu prenasledovania alebo iného postihu za podanie oznámenia protispoločenskej činnosti, v súvislosti s pracovnoprávnymi alebo inými pracovnými vzťahmi. Ochrana v zmysle zákona sa vzťahuje na zamestnanca, ktorý v dobrej viere uviedol skutočnosti, ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo ktoré prispeli k objasneniu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa a o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Podstata ochrany zamestnanca spočíva v odsúhlasení pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa voči zamestnancovi, na ktorý nie je potrebný súhlas zamestnanca, inšpektorátom práce. Samotná ochrana zamestnanca závisí od toho, či takéto oznámenie urobil vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte alebo či oznámenie urobil smerom k zamestnávateľovi v rámci navrhovaného vnútorného systému. Zákon pre všetky orgány verejnej moci a pre stredné a veľké podniky  s najmenej 50 zamestnancami, stanovuje povinnosť vytvoriť vnútorný systém vybavovania podnetov, vrátane anonymných oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v rámci svojho zamestnania.

V súvislosti s oznámením protispoločenskej činnosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môže poskytnúť oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy, ak v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania trestného činu, alebo ak v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa preukázalo spáchanie správneho deliktu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]