Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Ochranárik

Okresný úrad zvolen

odbor krízového riadenia

Námestie SNP 35/48 ,  961 08 Zvolen

_______________________________________________________________________________

 

Číslo: OU-ZV-OKR-2018 /012631-003                                                                   Počet listov:   4

                                Vo Zvolene, 18. 9. 2018                                                                              

 

 

 

 

                                 S c h v a ľ u j e m: _______________________________                                                                

                                                                          Ing. Samir Moumani

                                                               prednosta Okresného úradu Zvolen

 

 

 

 

 P  R  O  P  O Z  Í  C  I  E

 

o k r e s n é h o    k o l a

 

výtvarnej  súťaže

 

 „Ochranárik  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

vyhlásenej pre školský rok 2018/2019

 

CO SR

 

   

Zvolen  2018

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1)     Okresný úrad Zvolen v zmysle Organizačného poriadku č. SKR-45-11/2017 zo dňa 27. 7. 2017 a Štatútu č. SKR - 45/2018 zo dňa 3. 9. 2018 vyhlasuje okresné kolo výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ (ďalej len „súťaž“) v spolupráci so školami a školskými zariadeniami v termíne od 21. septembra do 16. novembra 2018 s vyhodnotením dňa 30. novembra 2018 na Národnom dni čísla tiesňového volania 112.

(2)     Účelom súťaže je vyvíjať aktivity v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie na úseku civilnej ochrany a implementácie a fungovania čísla tiesňového volania 112 a odporúčaniami Európskej asociácie tiesňových volaní (EENA), ktoré sú zamerané na deti a mládež pri akceptovaní čísla tiesňového volania 112 ako nástroja perspektívnej pripravenosti budúcich používateľov.

Čl. 2

Ciele súťaže

(1)     Cieľmi súťaže sú:

a)    priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty  alebo iného materiálu,  maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej  ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety),

b)   motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času,

c)     vytvárať pre školy a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného o atraktívne prvky vo vzťahu k prierezovej téme na základných školách „Ochrana života a zdravia“ v rámci štátnych vzdelávacích programov a zapojiť vhodnými formami do tejto osvetovej činnosti aj materské školy a špeciálne školy.

Čl. 3

Charakter a kategórie súťaže

(1)     Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou detí materských škôl, žiakov základných a špeciálnych škôl. Súťaž je založená na systematickej práci s deťmi a mládežou.

(2)     Súťaž podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti detí a žiakov, umeleckú tvorivosť, v ktorej si deti a žiaci zároveň rozširujú a precvičujú teoretické vedomosti získané od svojich pedagógov, rodičov a okolia.

(3)     Súťaž pre školský rok 2018/2019 vyhlásila sekcia 3. septembra 2018. V zmysle štatútu stanovila tému:

 „Veď aj ja som záchranár“.

(4)     Okresný úrad Zvolen vydáva v súlade s Organizačným poriadkom a Štatútom „Propozície okresného kola“, ktoré sú zverejnené aj na web stránke úradu:                                https://ww.minv.sk/?ochranarik.

                 Kategórie:

                                                                                             I.     deti materských škôl 

                                                                                            II.     žiaci základných škôl I. stupňa

                                                                                           III.     žiaci základných škôl II. stupňa

                                                                                           IV.     žiaci špeciálnych škôl

 

Forma spracovania prác:

 

priestorové dielo              maximálny rozmer:  30 cm x 30 cm x 30 cm,

plastické dielo                  maximálny rozmer:  30 cm x 30 cm x 30 cm,

maľba                             maximálny rozmer:  A 3

kresba                            maximálny rozmer:  A 3

grafika                            maximálny rozmer:  A 3

 

Termín, miesto a spôsob doručenia prác: do okresného kola materské školy, základné školy a špeciálne školy zasielajú práce najneskôr do 16. novembra 2018 odboru krízového riadenia Okresného úradu Zvolen osobne alebo poštou ( prácu čitateľne označte: meno, priezvisko, vek dieťaťa/žiaka, trieda. Doručením práce v termíne a na miesto určenia sa považuje práca za prihlásenú).

 

Zloženie poroty na vyhodnotenie prác:

Porotu určí odbor krízového riadenia Okresného úradu Zvolen.

 

Z doručených prác porota vyberie najlepšie tri vo vyhlásených kategóriách a navrhne ich na ocenenie v okresnom kole, pričom do národného kola v kategóriách I. – IV- postúpi len víťazná práca.

 Čl. 4

Organizačné zabezpečenie súťaže

(1)     Umelecké práce detí a žiakov budú umiestnené na vernisáži výstavy, kde budú odovzdané autorom ocenených prác aj vecné ceny.  Miestom konania vernisáže výstavy je malá zasadačka v budove Okresného úradu Zvolen na II. medziposchodí.

(2)     Okresný úrad zašle výsledkovú listinu okresného kola všetkým zúčastneným školám a to do 7 dní od vyhodnotenia súťaže porotou, zverejní ju na web stránke okresného úradu alebo formou vývesky na okresnom úrade.

(3)     Sekcia KR MV SR otvorí o 12:00 14. januára 2019 internetové hlasovanie z víťazných prác jednotlivých  kategórií s ukončením do 12:00 24. januára 2019.

(4)     Slávnostné vyhodnotenie národného kola a internetového hlasovania bude 11.2.2019, v Európsky deň čísla tiesňového volania 112.

(5)     Okresný úrad nepostupujúce práce na vyžiadanie vráti škole.

Čl. 5

Podmienky účasti v súťaži

(1)     Súťaže sa zúčastňujú prihlásené materské školy, základné a špeciálne školy so svojimi deťmi a žiakmi prostredníctvom prihlásených prác. Do súťaže môže byť zaslaná práca, ktorá je vyhotovená samotnými deťmi v škole, školskom zariadení alebo v rámci krúžkovej záujmovej činnosti. Okresnému úradu Zvolen - odboru krízového riadenia materská škola, základná a špeciálna škola doručí výtvarnú prácu dieťaťa alebo žiaka do stanoveného termínu osobne alebo poštou  do 16.  novembra 2018.  

(2)     Nie je možné reprezentovať tou istou výtvarnou prácou dve rôzne školy. Taktiež nie je možné opakovane prihlásiť výtvarnú prácu, ktorá už v minulosti bola do súťaže prihlásená. Dieťa alebo žiak sa môže okresného kola zúčastniť len s jednou prácou a to samostatne. Kolektívnu výtvarnú prácu v súťaži nie je možné akceptovať z organizačných dôvodov.

Čl. 6

Práva a povinnosti súťažiacich

(1)     Účasť v súťaži, ako aj na vyhlásení výsledkov je dobrovoľná. Dieťa alebo žiaka na vyhodnotenie prác a ocenenie ich autorov sprevádza dospelá osoba, spravidla pedagóg, vychovávateľ alebo rodič.

(2)     V prípade neúčasti autora práce alebo oceneného na vyhodnotení, cenu  za dieťa alebo oceneného môže prevziať ich zákonný zástupca, zástupca školy alebo iná poverená osoba. 

(3)     Diela prihlásené do súťaže sa považujú podľa  § 93 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, za školské diela. 

(4)     Práce a víťazné práce má vyhlasovateľ/usporiadateľ právo zverejniť najmä na účely propagácie súťaže a osvety čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany vo vzťahu k verejnosti s uvedením autora výtvarnej práce a označením školy,  ktorá výtvarnú prácu dieťaťa alebo žiaka prihlásila do súťaže.

Čl. 7

Bezpečnosť a ochrana zdravia

(1)     Za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov na vyhodnotení a ocenení žiakov zodpovedá organizátor, alebo ním poverený usporiadateľ a pedagógovia, príp. pedagogický dozor určený riaditeľom príslušnej školy, ak sa vyhodnotenie súťaže koná v škole alebo školskom zariadení. 

Čl. 8

Záverečné  ustanovenie

(1)     Propozície súťaže sú vydané v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach a nadobúdajú účinnosť dňom podpisu.

 

Informácie:

Materská škola, základná škola a špeciálna škola získajú bližšie informácie na odbore krízového riadenia Okresného úradu Zvolen:

         na tel. č. 0961 63 2942, email: Jana.BrtkovaLabakova@minv.sk

         alebo na tel. č. 0961 63 2941, email: Maria.Jakubova@minv.sk