Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sídlo výkonu práce

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043/4204269
Fax 043/4134428

 

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Mgr.František Rybárik vedúci odboru

4 204 269 Fax:4134428

620 Frantisek.Rybarik@minv.sk    ocdpk.mt@minv.sk
Ing. Marta Kubeková cestná doprava 4 204 282 622 Marta.Kubekova@minv.sk

Rastislav Kurhajec

cestná doprava

4 204 476

623

Rastislav.Kurhajec2@minv.sk

Ing. Ľubomír Turan

cestná doprava

4 204 466

621

Lubomir.Turan@minv.sk

Matúš Hulla pozemné komunikácie 4 204 465 625 Matus.Hulla@minv.sk
Ing. Michaela Gromovská pozemné komunikácie 4 204 465 625 Michaela.Gromovska@minv.sk

 

V Z O R Y   Ž I A D O S T Í :

CESTNÁ DOPRAVA

Plnomocenstvo (PDF, 208 kB)

Vyhlásenie k jednotlivo dovezenému vozidlu (PDF, 153 kB)

Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla (PDF, 223 kB)

Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (PDF, 249 kB)

Žiadosť o povolenie výroby jednotlivého vozidla (PDF, 298 kB)

Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (MDVaRR SR) (PDF, 149 kB)

Žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C (PDF, 398 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovacieho vozidla (PDF, 234 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia (PDF, 379 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému/komponentu/samostatnej technickej jednotky (PDF, 298 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu (PDF, 558 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (PDF, 563 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla (PDF, 231 kB)

Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla (PDF, 228 kB)

Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (PDF, 375 kB)

Žiadosť o uznanie typoveho schvalenia ES/JDV z členského šťátu/iného zmluvného štátu (PDF, 494 kB)

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové neevidované vozidlo) (PDF, 555 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časť II/technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla (PDF, 231 kB)

ŽIadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii v časti II/v technickom osvedčení vozidla - zápisu náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (PDF, 314 kB)

 

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na pripojenie účelovej komunikácie v zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (DOC, 32 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku v zmysle §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (DOC, 38 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie vjazdu a výjazdu v zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (DOC, 32 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (DOC, 34 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ( umiestňovanie zariadení alebo predmetov (predajné, reklamné a zábavné), nakladanie a vykladanie iných predmetov, usporiadanie akcií, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov) (DOC, 31 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (rozkopávka, podtunelovanie, realizácia nadzemného vedenia ponad cestu) (DOC, 35 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy