Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mgr.Iveta DOVECOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/4325303
Fax 044/4304766

Ing.Ľuboš LOVIŠKA

Telefón 044/43 04 765

Mgr.Jana TARGOŠOVÁ

Telefón 044/43 04 766

Bc.Lucia MOJŠOVÁ

Telefón 044/43 04 766

Sídlo výkonu práce

A. Bernoláka 25, Ružomberok
Telefón 044/43 25 303
 

 

Okresný úrad – úsek cestnej dopravy
a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa  zákona 725/2004 Z.z.
b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,
c) vystupuje ako schvaľovací úrad [§ 2 písm. g)] a plní jeho funkcie, v ktorých rámci
1. povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu; postupuje pritom podľa tohto zákona a osobitných predpisov,34b)
2. schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľuje jednotlivo vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky a vedie ich evidenciu,
3. vydáva osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu,
4. vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časti II okrem schváleného zariadenia na spájanie vozidiel a vykonáva zápisy do technického osvedčenia vozidla v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva zmeny v osvedčení o evidencii časti II okrem základných údajov o evidencii vozidla a farby vozidla a vykonáva zmeny v technickom osvedčení vozidla a vedie ich evidenciu; ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedčenie o evidencii časť II a elektronickým spôsobom objedná personalizáciu osvedčenia o evidencii časť I a podľa požiadavky držiteľa vozidla určí adresu, na ktorú bude osvedčenie o evidencii časť I doručené,
5. opätovne schvaľuje vozidlá podľa § 16d a vedie ich evidenciu,
d) rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky podľa § 24 až 24b a vedie ich evidenciu,
e) povoľuje zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly, mobilnej stanice technickej kontroly, stacionárneho pracoviska emisnej kontroly, mobilného pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality,
f) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení,
g) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,
h) vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje údaje do jednotného informačného systému,
i) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov, ktorí chcú vykonávať činnosť kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení podľa tohto zákona, o uznaných kvalifikáciách vedie evidenciu a nahlasuje údaje ministerstvu školstva podľa osobitného predpisu,36)
 j) vedie evidenciu dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných členských štátov na odborné činnosti uvedené v § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57 ods. 4, § 73 ods. 5, § 74 ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4, nahlasuje ministerstvu údaje v rozsahu, spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
k) sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickým kontrolám pravidelným podľa § 50 ods. 1 a emisným kontrolám pravidelným podľa § 68 ods. 1, a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel; rozhoduje o technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt a kontrole originality,
l) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,37) ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti okresného úradu,
m) poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní žiadateľov o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 16 až § 16c.
 
Okresný úrad – úsek pozemných komunikácii
1. ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy:
1.1. určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
1.2. rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti,
1.3. ak konanie o pripojení podľa bodu 1.2. súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu, v rámci tohto konania vydáva záväzné stanovisko,
1.4. vykonáva štátny odborný dozor,
1.5. rozhoduje po dohode s dopravným inšpektorátom o uzávierke, obchádzke a odklone,
1.6. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty,
1.7. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu v odôvodnených prípadoch výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,
1.8. rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín,
1.9. povoľuje vo výnimočnom prípade po dohode s dopravným inšpektorátom a so súhlasom ministerstva výnimku na nové kríženie cesty so železnicou,
1.10. rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojim umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia,
2. povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná preprava“), ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy,
3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
4. riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
5. prerokúva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
6. vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón,
Čiastka 75 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 Strana 965

 

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Návrh na dočasné povolenie neschváleného jednotlivého vozidla (27,9 kB) docx
Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla (28,5 kB) docx
Návrh na jednotlivé uznanie TS EU JDV z tretieho štátu (44,3 kB) docx
Navrh na jednotlivé uznanie typového schválenia (EÚschválenia) jednotlivo dovezeného vozidla (58,4 kB) docx
Navrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (56,4 kB) docx
Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke (28,3 kB) docx
Návrh na povolenie prestavby jednotlivého vozidla (27,6 kB) docx
Návrh na pridelenie náhradného VIN (28,5 kB) docx
Návrh na pridelenie náhradného VIN 1 (28,5 kB) docx
Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla (28,4 kB) docx
Návrh na uznanie TS EU JDV_uznanie schválenia JDV_členský, zmluvný štát (42,0 kB) docx
Navrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu (57,0 kB) docx
Navrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (58,0 kB) docx
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou (56,0 kB) docx
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla (28,1 kB) docx
Návrh na výmenu TOV za OE časť II_TOV (28,7 kB) docx
Návrh na zmenu v OE - konverzia motocyklov (29,1 kB) docx
návrh na zmenu v OE - montáž_demontáž dvojitého ovládania spojky a brzdy (28,9 kB) docx
návrh na zmenu v OE - odstránenie priečkového systému (28,2 kB) docx
návrh na zmenu v OE - oprava nesprávnych technických údajov (28,4 kB) docx
návrh na zmenu v OE - plyn - retrofitný systém EHK115 (29,0 kB) docx
návrh na zmenu v OE - pneumatiky (29,1 kB) docx
návrh na zmenu v OE - spájacie zariadenie (28,7 kB) docx
návrh na zmenu v OE - výmena karosérie alebo rámu (28,6 kB) docx
návrh na zmenu v OE - výmena motora (28,5 kB) docx
návrh na zmenu v OE - zvláštna výbava (28,5 kB) docx
vydanie nového OE časť II alebo TOV po hromadnej prestavbe (28,6 kB) docx
Vzor návrhu na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá (214,6 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy