Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Odbor podpory riadenia

Odbor podpory riadenia je analytickým, organizačným, koordinačným, koncepčným pracoviskom agentúry. Člení sa na: 
a)    vnútorné oddelenie,
b)    oddelenie podpory riadenia,
oddelenia zabezpečujú riadiace a organizačné činnosti v rámci agentúry, činnosti súvisiace s plánovaním, kontrolou, personálnou agendou, ochranou  utajovaných skutočností, materiálno-technickým zabezpečením a poskytovaním informácií,
c)    oddelenie kriminálnych analýz,
plní analytické úlohy, spracováva kriminálne operatívne a strategické analýzy, vyhodnocuje dosiahnuté výsledky a efektívnosť organizačných zložiek agentúry,
d)   oddelenie medzinárodnej spolupráce,
zabezpečuje činnosti na úseku medzinárodnej spolupráce, v súlade s hlavnými úlohami a prioritami národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ako aj v zmysle záväzkov vyplývajúcich pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a medzinárodných organizáciách.

  

Vedenie odboru:

Riaditeľ odboru:                                mjr. Mgr. Branislav Markovič

Zástupca riaditeľa odboru:                  pplk. JUDr. Iveta Molnárová

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava
e-mail

Telefón 09610 52102
Fax 09610 59048

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy