Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 

JUDr. Elena Jaďuďová

Poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru
Telefón 09610/46 600

Adresa

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

 

Úradné hodiny:     Úradné hodiny podateľne:
Pondelok:   8:00 - 15:00   Pondelok:   8:00 - 15:00
Utorok:   8:00 - 15:00   Utorok:   8:00 - 15:00
Streda:   8:00 - 17:00   Streda:   8:00 - 17:00
Štvrtok:   8:00 - 15:00   Štvrtok:   8:00 - 15:00
Piatok:   8:00 - 14:00   Piatok:   8:00 - 14:00

 

Zamestnanci odboru:

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 až 2015 (1,9 MB) pdf
Príloha č.1 Prognózy 2015 (758,9 kB) pdf
Príloha č. 3 Vyhodnotenie plnenia cieľov POH Bratislavského kraja do r. 2005 a POH SR do r. 2010 (4,8 MB) pdf
Príloha č. 4 Nakladanie s odpadmi v jednotlivých okresoch Bratislavského kraja v období rokov 2005 - 2010 (92,7 kB) pdf
Tab. P.1 Nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormi kategórie N (363,3 kB) pdf
Tab. P.2 Nakladanie s opotrebovanými batériami a akumulátormi kategórie O (362,3 kB) pdf
Tab. P.3 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi (BRO) (365,8 kB) pdf
Tab. P.4 Nakladanie s elektroodpadmi kategórie N (363,9 kB) pdf
Tab. P.5 Nakladanie s elektroodpadmi kategórie O (363,1 kB) pdf
Tab. P.6 Nakladanie s čistiarenskými kalmi (363,0 kB) pdf
Tab. P.7 Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami (363,7 kB) pdf
Tab. P.8 Nakladanie s olovenými batériami (363,4 kB) pdf
Tab. P.9 Nakladanie s odpadmi s obsahom PCB (362,3 kB) pdf
Tab. P.10 Nakladanie so starými vozidlami kategórie N (257,7 kB) pdf
Tab. P.11 Nakladanie so starými vozidlami kategórie O (284,3 kB) pdf
Tab. P.12 Nakladanie s odpadmi z obalov (364,1 kB) pdf
Tab. P.13 Nakladanie s odpadmi z plastov (364,4 kB) pdf
Tab. P.14 Nakladanie s odpadmi zo skla (363,7 kB) pdf
Tab. P.14 Nakladanie s odpadmi zo skla - kraj (166,6 kB) pdf
Tab. P.15 Nakladanie s odpadmi z papiera (364,0 kB) pdf
Tab. P.15 Nakladanie s odpadmi z papiera - kraj (140,3 kB) pdf
Tab. P.16 Nakladanie s viacvrstvovými kombinovanými materiálmi (362,0 kB) pdf
Tab. P.17 Nakladanie s komunálnym odpadom (364,2 kB) pdf
Tab. P.18 Nakladanie s odpadovými olejmi (364,5 kB) pdf
Tab. P.19 Nakladanie so stavebným odpadom kategórie N (364,2 kB) pdf
Tab. P.20 Nakladanie so stavebným odpadom kategórie O (365,8 kB) pdf
Tab. P.21 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO) (365,0 kB) pdf
Tab. P.22 Nakladanie s kuchynským odpadom (225,5 kB) pdf
Tab. P.23 Nakladanie s odpadmi z textilu (363,2 kB) pdf
Tab. P.24 Nakladanie s odpadom z veterinárnej starostlivosti kategórie N (363,0 kB) pdf
Tab. P.25 Nakladanie s odpadom z veterinárnej starostlivosti kategórie O (309,0 kB) pdf
Tab. P.26 Nakladanie s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti kategórie N (363,1 kB) pdf
Tab. P.27 Nakladanie s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti kategórie O (362,5 kB) pdf
Tab. P.28 Nakladanie s odpadmi s obsahom ortuti (362,7 kB) pdf
Zoznam vybraných prúdov odpadov v členení na druhy odpadov podľa vyhlášky č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (399,6 kB) pdf
Informácia o oznámení k Programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 (139,2 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente POH (3,2 MB) pdf