Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2018, Pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Námestie Slobody 94/15, Skalica

Úradné hodiny

Po  8:00 -15:00

Ut   8:00 -15:00

St   8:00 -17:00

Št   8:00 -15:00

Pi   8:00 -14:00

 

Vedúca odboru

RNDr. Jarmila Tyrschelová

Námestie slobody 15 9090 01 Skalica
Telefón 034/628 52 75

0910 980 153

mailová schránka odboru: oszp.si@minv.sk

odpadové hospodárstvo

Ing. Viera Mikušová

034/628 52 75

034/664 82 62

viera.mikusova@minv.sk

štátna vodná správa, rybárstvo

Ing. Renáta Kočáriková

034/628 52 75

034/664 82 62

renata.kocarikova@minv.sk

ochrana prírody a krajiny, environmentálne posudzovanie

Ing. Markéta Černinová

034/628 52 75

034/664 82 62

marketa.cerninova@minv.sk

ochrana ovzdušia, environmentálne posudzovanie

Ing. Petra Brezovská

034/628 52 75

034/664 82 62

petra.brezovska@minv.sk

Oznamy pre verejnosť

07/08/2017

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie novostavby logistiky EAST HUB Skalica" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozhodnutie Protherm - zmena (PDF, 278 kB)

10/04/2017

Informácia v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  o začatí správneho konania vo veci:

Organizovania športovo - spoločenského podujatia "32. ročník rozprávkový pochod" v k. ú. Skalica v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácia o začatí konania (PDF, 142 kB)

30/03/2017

Informácia o začatí správneho konania v zmysle §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci

oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia v k. ú. Lopašov v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona.

Informácia o začatí konania (PDF, 141 kB)

10/08/2016

Informácia o začatí správneho konania v zmysle §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci:

Vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona na zničenie biotopu európskeho významu Tr1c Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (kód NATURA 2000 – 6210) na pozemku parc.č. 10048/1 v k.ú. Skalica

Ničenie biotopu (PDF, 142 kB)

27/05/2016

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu "Územný plán obce Prietržka - zmeny a doplnky č. 1/2016" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie ÚPN Prietržka (PDF, 143 kB)

23/05/2016

Informácia v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o začatí konania - obmedzenie činnosti - rozhrnutie zeminy v zmysle §4 ods. 2 zákona pre ROD Skalica, a.s.

Upovedomenie o začatí konania. (PDF, 143 kB)

02/05/2016

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti "Technologický projekt - dokumentácia pre stavebné konanie a kolaudáciu Hala G3, G4, G5, G6, G9 a G12" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutei INA - zmena (PDF, 315 kB) 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy