Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. marec 2017, Sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Námestie Slobody 94/15, Skalica

Úradné hodiny

Po  8:00 -15:00

Ut   8:00 -15:00

St   8:00 -17:00

Št   8:00 -15:00

Pi   8:00 -14:00

 

Vedúca odboru

RNDr. Jarmila Tyrschelová

Námestie slobody 15 9090 01 Skalica
Telefón 034/628 52 75

 

0910 980 153

odpadové hospodárstvo

Ing. Viera Mikušová

034/628 52 75

034/664 82 62

viera.mikusova@minv.sk

štátna vodná správa, rybárstvo

Ing. Renáta Kočáriková

034/628 52 75

034/664 82 62

renata.kocarikova@minv.sk

ochrana prírody a krajiny, environmentálne posudzovanie

Ing. Markéta Černinová

034/628 52 75

034/664 82 62

marketa.cerninova@minv.sk

ochrana ovzdušia, environmentálne posudzovanie

Ing. Petra Brezovská

034/628 52 75

034/664 82 62

petra.brezovska@minv.sk

Oznamy pre verejnosť

10/08/2016

Informácia o začatí správneho konania v zmysle §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci:

Vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona na zničenie biotopu európskeho významu Tr1c Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (kód NATURA 2000 – 6210) na pozemku parc.č. 10048/1 v k.ú. Skalica

Ničenie biotopu (PDF, 142 kB)

27/05/2016

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu "Územný plán obce Prietržka - zmeny a doplnky č. 1/2016" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie ÚPN Prietržka (PDF, 143 kB)

23/05/2016

Informácia v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o začatí konania - obmedzenie činnosti - rozhrnutie zeminy v zmysle §4 ods. 2 zákona pre ROD Skalica, a.s.

Upovedomenie o začatí konania. (PDF, 143 kB)

02/05/2016

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti "Technologický projekt - dokumentácia pre stavebné konanie a kolaudáciu Hala G3, G4, G5, G6, G9 a G12" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutei INA - zmena (PDF, 315 kB)

20/04/2016
Informácia v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  o začatí konania.

Pre žiadateľa Mesto Skalica na organizovanie športovo - spoločenského podujatia verejnosti prístupného za hranicami zastavaného územia obce a mimo športových a rekreačných areálov - 31. ročníka „Rozprávkového pochodu - 2016

Začatie konania (PDF, 142 kB)

18/04/2016

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti "Technológia spracovania hrozna a výroba vína" podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie (PDF, 291 kB)

05/04/2016

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti "Technologický projekt - dokumentácia pre stavebné konanie a kolaudáciu Hala G3, G4, G5, G6, G9 a G12" INA Skalica 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácia pre verejnosť INA Skalica (PDF, 220 kB)

18/03/2016

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti "Technológia spracovania horzna a výroba vína" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť (PDF, 219 kB)

18/03/2016

Žiadam o zverejnenie Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Technológia spracovania hrozna a výroby vína“ 

J.F.A. Invest, s.r.o.,

Technologia na spracovanie hrozna (PDF, 221 kB)

 17/03/2016

Oznámenie o začatí konania - vydanie rozhodnutia v zmysle § 13 ods.2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku

Umestnenie zariadenia na vodnom toku (PDF, 144 kB)

07/03/2016

Rozhodnutia zo zisťovacieho konania „Skladovacie priestory pre odpady zo železných kovov - Skalica“

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie Skladovacie priestory pre odpady zo železných kovov - Skalica (PDF, 319 kB)

25/01/2016

BVS a.s. Bratislava - „Určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja Holíč

Určenie ocharnného pásma vodných zdrojov Holíč (PDF, 229 kB)

25/01/2016

BVS a.s. Bratislava - „Určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja Kopčany

Určenie ocharnného pásma vodných zdrojov Kopčany (PDF, 219 kB)

25/01/2016

BVS a.s. Bratislava –  určenie ochranného pásma  vodárenského zdroja Skalica

Určenie ocharnného pásma vodných zdrojov Skalica (PDF, 191 kB)

19/01/2016

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Skladovacie priestory pre odpady zo železných kovov - Skalica“

Skládka železného odpadu (PDF, 248 kB)

14/12/2015

Rozhodnutia zo zisťovacieho konania (G12-Logistická hala) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Ina - Logistická hala (PDF, 328 kB)

30/09/2015 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „ILS – premiestnenie parkoviska – priemyselná zóna Skalica“ 

(PDF, 312 kB)

18/08/2015

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ILS – premiestnenie parkoviska – priemyselná zóna Skalica“

(PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(PDF, 302 kB)

29/06/2015

Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

"Výroba kašírovaných dielov pre automobilový priemysel v Holíči – sklady odpadov z výrobnej činnosti“-

 Eissmann SMP Automotive Interieur Slovensko s.r.o.

(PDF, 218 kB)

Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Technologický projekt – dokumentácia pre stavebné konanie a kolaudáciu HALA G1, G2, G3, G4, G5, G6 a G11“

INA SKALICA, spol. s r.o.,

(PDF, 219 kB)

 

27/07/2015

Rozhodnutie INA - zmena

Zmena navrhovanej činnosti Technologický projekt – dokumentácia pre stavebné konanie a kolaudáciu INA Skalica, spol. s r.o.

(PDF, 263 kB)

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy