Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2017, Pondelok
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

ROZHODNUTIE vo veci predĺženia platnosti vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu: „Lúka, Modrovka, Modrová – kanalizácia a ČOV – kanalizácia Modrová“  v k.ú. Modrová. Pre stavebníka: Obec Modrová. (PDF, 2 MB)

OZNÁMENIE o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a v znení neskorších predpisov na stavbu:  "IBV MK Za školou, Považany" - obj. SO 01 Komunikácie (časť Daždová kanalizácia), SO 02 Verejný vodovod - predĺženie verejnej siete" v k.ú. Považany  pre stavebníka: Obec Považany.
(PDF, 1 MB)

INFORMÁCIA   pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru  "Výrobno-skladová hala Röchling Automotive Slovakia" podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - prerušenie konania. (PDF, 1 MB)

INFORMÁCIA - MŽP SR  k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivych  -  žakov   (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi. (PDF, 268 kB)

POZOR! zmena povinností držiteľov papagájov sivých  -  žakov  (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi. (PDF, 140 kB)


"ROZHODNUTIE" - vydané na realizáciu vodnej stavby:  "Horná Streda - vodovodná sieť",  podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona. Pre stavebníka: Obec Horná Streda. /IČO 00311553/ (PDF, 6 MB)


"ROZHODNUTIE" - vydané na realizáciu vodnej stavby: "Horná Streda - čistiareň odpadových vôd a stoková sieť", podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona. Pre stavebníka: Obec Horná Streda. (PDF, 10 MB)