Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2017, Štvrtok
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy


NOVÉ:

I N F O R M Á C I A   -   pre verejnosť podľa § 24 ods. 1  a oznámenie o predložení zámeru  "Výrobno-skladová hala Rochling Automotive Slovakia"  podľa § 23 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (PDF, 852 kB)

ROZHODNUTIE  vo veci predĺženia vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu "Kálnica - kanalizácia", obj. SO 01 Kálnica - kanalizácia, SO 01.1 Zberače a výtlačné potrubia a SO 01.2 Čerpacia stanica ČS1-Ka, na pozemkoch  v k.ú. Rakoľuby, v k.ú. Beckov, v k.ú. Kálnica na dobu 2 roky. Pre stavebníka: Obec Kálnica. (PDF, 9 MB)

INFORMÁCIA  -  MŽP SR  k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivych  -  žakov   (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi. (PDF, 268 kB)

POZOR!  zmena povinností držiteľov papagájov sivých  -  žakov  (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi. (PDF, 140 kB)"R O Z H O D N U T I E"  -  vydané na realizáciu vodnej stavby:  "Horná Streda - vodovodná sieť",  podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona. Pre stavebníka: Obec Horná Streda. /IČO 00311553/ (PDF, 6 MB)


"R O Z H O D N U T I E"  - vydané na realizáciu vodnej stavby: "Horná Streda - čistiareň odpadových vôd a stoková sieť", podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona. Pre stavebníka: Obec Horná Streda. (PDF, 10 MB)INFORMÁCIA - pre verejnosť podľa § 24 ods.1 o zámere:"Zariadenie na zber odpadov"  – W.O.L.F., s.r.o., v areáli Agronovaz Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ: W.O.L.F., s.r.o., Veselé. (PDF, 433 kB)