Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. november 2018, Pondelok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie


Vedúca odboru Ing. Ľubica Hrušovská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(8. poschodie, kanc. číslo 815)

Telefón 032/7745 800, mobil: 0907 987 182
Fax 032/7745 809

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

Náplň činností na odbore starostlivosti o životné prostredie (PDF, 233 kB)

Tlačivá a formuláre odboru starostlivosti o životné prostredie

Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny (PDF, 188 kB).


Sadzobník správnych poplatkov odboru starostlivosti o životné prostredie - aktualizované (PDF, 128 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá (XLSX, 14 kB)

POVOLENIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV PREVÁDZKUJÚCICH ZARIADENIA, V KTORÝCH SA POUŹÍVAJÚ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ. (PDF, 345 kB)


5898-roen est - povolenie lakovne
(PDF, 187 kB)

7842-magna lakovňa - veľký zdroj (PDF, 195 kB)


Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Štátna vodná správa

Ochrana prírody a krajiny

POZOR:  Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov  v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov. (PDF, 173 kB)

Odpadové hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií

Správne konania

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  -  R O Z H O D N U T I E  -  Podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona - stavebné povolenie - na realizáciu vodnej stavby:  "Vybudovanie chodníka v súbehu s cestou III/1223 v obci Zemianske Podhradie"  obj.  SO  101  Dažďová kanalizácia, pre stavebníka: Obec Zemianske Podhradie, v k.ú. Zemianske Podhradie. (PDF, 4 MB)

 

R O Z H O D N U T I E  - vodoprávne povolenie vydané podľa § 26 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z. v súlade s § 66 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. na vodné stavby  – objekty: Vodovod a  Kanalizácia(ul. Lesnícka) budované v rámci stavby: „Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie v meste Nové Mesto nad Váhom, ul. Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka“ na parc. reg. C č. 3626/2 a na parc. reg. E č. 1326/1, 1301/2, 1300/3 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pre stavebníka TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5. (PDF, 11 MB)


O Z N Á M E N I E  -  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho  pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia podľa § 26 zák.č. 364/2004 Z.z. v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb.  -  zmeny vodnej stavby  pred jej  dokončením – obj.: Vodovod - IO 06 - Prípojka pitnej vody, IO 14 - Areálový rozvod úžitkovej vody, Kanalizácia - IO 10 - Dažďová kanalizácia, odlučovače ropných látok a retencia, IO 11 – Čerpacia stanica dažďovej vody,IO 12 – Splašková kanalizácia, IO 13 – Čistiareň odpadových vôd budovaných v rámci stavby: „Arete park Nové Mesto II, Halový objekt DC6, DC7“ na pozemkoch parc. reg. C č.  1602/59-71, v k.ú. Beckov a vo veci zmeny podľa § 24 vodného zákona povolení vydaných tunajším úradom podľa § 21 ods. 1 písm c) a d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd – na  vypúšťanie odpadových vôd z ČOV a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd - vodného toku Rybnického potoka pre stavebníka Arete Delta SK, s.r.o., Bratislava 1
.
(PDF, 1 MB)

 

R O Z H O D N U T I E  -  vodoprávne povolenie vydané podľa § 26 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z. v súlade s § 66 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. na vodné stavby – objekty: SO 08  – Verejný vodovod, SO 09 – Prípojka vodovodu, SO 10 – Verejná kanalizácia, SO 11 –  Prípojky kanalizácie budované v rámci stavby: „Rezidencia Kamenná, 1. etapa“ v k.ú.Nové Mesto nad Váhom pre stavebníka Rezidencia Kamenná, s.r.o., J. Kollára 2014/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 9 MB)

 


VEREJNÁ VYHLÁŠKA  -  R O Z H O D N U T I E  -  Podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona – stavebné povolenie - na realizáciu vodnej stavby: „Podolie - rozšírenie kanalizácie“ Obj. SO 01 Lokalita Za kultúrnym domom - kanalizácia, SO 02 Lokalita Pri štadióne, pre stavebníka: Obec Podolie, v k.ú. Podolie.
(PDF, 9 MB)