Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie


Vedúca odboru Ing. Ľubica Hrušovská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(8. poschodie, kanc. číslo 815)

Telefón 032/7745 800, mobil: 0907 987 182
Fax 032/7745 809

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

Náplň činností na odbore starostlivosti o životné prostredie (PDF, 233 kB)

Tlačivá a formuláre odboru starostlivosti o životné prostredie

Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny (PDF, 188 kB).


Sadzobník správnych poplatkov odboru starostlivosti o životné prostredie - aktualizované (PDF, 128 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá (XLSX, 14 kB)

POVOLENIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV PREVÁDZKUJÚCICH ZARIADENIA, V KTORÝCH SA POUŹÍVAJÚ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ. (PDF, 345 kB)


5898-roen est - povolenie lakovne
(PDF, 187 kB)

7842-magna lakovňa - veľký zdroj (PDF, 195 kB)


Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Štátna vodná správa

Ochrana prírody a krajiny

POZOR:  Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov  v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov. (PDF, 173 kB)

Odpadové hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií

Správne konania