Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie


Vedúca odboru Ing. Ľubica Hrušovská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(8. poschodie, kanc. číslo 815)

Telefón 0961 24 5960, mobil: 0907 987 182
Fax 0961 24 5909

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

Náplň činností na odbore starostlivosti o životné prostredie (PDF, 233 kB)

Tlačivá a formuláre odboru starostlivosti o životné prostredie

 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Obce okresu Nové mesto nad Váhomnovelizácia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – upozornenie na zmeny. (PDF, 233 kB)

Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny (PDF, 188 kB).


Sadzobník správnych poplatkov odboru starostlivosti o životné prostredie - aktualizované (PDF, 128 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá (XLSX, 14 kB)

POVOLENIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV PREVÁDZKUJÚCICH ZARIADENIA, V KTORÝCH SA POUŹÍVAJÚ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ. (PDF, 733 kB)


 

ÚSEKY

Ochrana prírody a krajiny

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Štátna vodná správa

Odpadové hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

 

Správne konania

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

OZNÁMENIE - OU-NM-OSZP-2020/004766-2/HD1 zo dňa 23.03.2020 o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania vo veci predĺženia vodoprávneho povolenia pre stavbu "Častkovce - čistiareň odpadových vôd" pre stavebníka TKV a.s. Trenčín. (PDF, 133 kB)


ROZHODNUTIE - OU-NM-OSZP-2020/003106 vodoprávne povolenie na realizáciu vodnej stavby SO 002 Odvedenie dažďových vôd pre stavebníka Mesto Stará Turá.
(PDF, 691 kB)


OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ 
vodoprávneho konania verejnou vyhláškou z dôvodu preventívnych opatrení vydaných MV SR dňa 11. 03. 2020 a 13. 03.2020 na zamedzenie šírenia nákazy spôsobenej koronavírusom 2019-nCoV Vám oznamuje, že pokračovanie vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby: „Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu – ul. Kukučínova, Nové Mesto n/V.“ v rozsahu vodovodná VETVA „B-2-3-2“ - HDPE DN 100 mm dĺžky 142,0 m umiestnenej na pozemkoch  parc. reg. „C“ č. 700/4, 700/5 a parc. reg. „E“ č. 1746/501 (zodpovedajúcej parc. reg. „C“ č. 700/2) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom  podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 a § 127a stavebného zákona, ktoré bolo tunajším úradom zvolané pozvánkou pod č. j. OU-NM-OSZP-2020/003507-006 zo dňa 25. 02. 2020 na  deň 26. 03. 2020 (štvrtok) o 09. 00. hod. so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, VIII. poschodie č. dv. 815  sa  r u š í.   Po skončení zákazu Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie opätovne zvolá pokračovanie vodoprávneho konania vo vyššie uvedenej veci na základe nového oznámenia.
(PDF, 541 kB)


R O Z H O D N U T I E   zo zisťovacieho konania na zámer "Obytná zóna TRINITIS" navrhovateľ PROPERTY REAL, s.r.o Astrová č. 2/A, 821 01 Bratislava, v zastúpení ENVIS, s.r.o, Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava,  k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. reg. C-KN 3106/5,6,13,14,18,19,21,22,23,24,3110/2.
(PDF, 1 MB)


OZNÁMENIE o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na stavbu: "Rekonštrukcia ulice gen. M. R. Štefánika" - obj. SO 002 Odvodnenie umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 602/1, 602/9, 632/2, 637/1, 661/1, 730, 715/1, 742/1 reg. E-KN 4/22, 359/2 v k.ú. Stará Turá pre stavebníka Mesto Stará Turá (IČO 00 312 002). (PDF, 552 kB)


KONEČNÉ ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov - prevádzka Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ ALMI-EKO s.r.o, Botanická č. 1720/15,  Nitra. (PDF, 696 kB)


O Z N Á M E N I E   -   o výrube podľa osobitných predpisov podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; oznamovateľ: Správa ciest TSK. (PDF, 673 kB)


V e r e j n á   v y h l á š k a  -  „Kanalizácia Potvorice“  -  rozhodnutie č. j. OU-NM-OSZP-2019/012506-4/HD1. (PDF, 351 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Trinitis.
(PDF, 158 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť ALMI-EKO. (PDF, 159 kB)


Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny. (PDF, 188 kB)