Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie


Vedúca odboru Ing. Ľubica Hrušovská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(8. poschodie, kanc. číslo 815)

Telefón 0961 24 5960, mobil: 0907 987 182
Fax 0961 24 5909

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

Náplň činností na odbore starostlivosti o životné prostredie (PDF, 233 kB)

Tlačivá a formuláre odboru starostlivosti o životné prostredie

 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Obce okresu Nové mesto nad Váhomnovelizácia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – upozornenie na zmeny. (PDF, 233 kB)

Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny (PDF, 188 kB).


Sadzobník správnych poplatkov odboru starostlivosti o životné prostredie - aktualizované (PDF, 128 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá (XLSX, 14 kB)

POVOLENIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV PREVÁDZKUJÚCICH ZARIADENIA, V KTORÝCH SA POUŹÍVAJÚ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ. (PDF, 733 kB)


 

ÚSEKY

Ochrana prírody a krajiny

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Štátna vodná správa

Odpadové hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

 

Správne konania

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OU-NM-OSZP-2020/001220-003 zo dňa 16.1.2020 - rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred dokončením "Horná Streda - vodovod" - obj. SO 08 Rozdvodná vodovodná sieť" v k.ú. Horná Streda, pre stavebníka Obec Horná Streda.
(PDF, 391 kB)


ROZHODNUTIE - o povolení vodnej stavby vydané podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona na vodné stavby - objekty: SO 05 - Rekonštrukcia vodovodu - vetva "A-3-3" + "A-3-3-1", SO 06  Rekonštrukcia kanalizácie - zberač "KA" + stoka "KA-9" budované v rámci stavby: "Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu ulice Jilemnického a Nová v Novom Meste nad Váhom" na pozemkoch parc. reg. C č. 3626/2 a na pozemkoch parc. reg. E č. 1288/48, 1288/104, 1286/21 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom pre stavebníka TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5.
(PDF, 361 kB)


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OU-NM-OSZP-2020/000756-003 zo dňa 8.1.2020 - vodoprávne povolenie - "Prestavba objektu domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom, Stará Turá" - obj. SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Dažďová kanalizácia, SO 05 Vodovodná prípojka, pre stavebníka Mesto Stará Turá zastúpené ADOZ s.r.o, Pred poľom 8, Trenčín.
(PDF, 777 kB)


O Z N Á M E N I E   -   o výrube podľa osobitných predpisov podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; oznamovateľ: Správa ciest TSK.
(PDF, 673 kB)


V e r e j n á   v y h l á š k a  -  „Kanalizácia Potvorice“  -  rozhodnutie č. j. OU-NM-OSZP-2019/012506-4/HD1. (PDF, 351 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Trinitis.
(PDF, 158 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť ALMI-EKO. (PDF, 159 kB)


R O Z H O D N U T I E   zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. vo veci oznámenia o navrhovanej činnosti Výrobný závod MANZ Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - rozšírenie areálu. (PDF, 401 kB)


Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny. (PDF, 188 kB)