Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

R O Z H O D N U T I E  -  podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona na realizáciu vodnej stavby,  „Stará Turá, Trávniky  -  vodovod DN 160",  v k.ú.  Stará Turá. (PDF, 7 MB)O Z N Á M E N I E   o   začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania, stavba:  „Podolie  -  rozšírenie kanalizácie"  v k.ú. Podolie. (PDF, 1 MB)

 


Obce okresu Nové Mesto nad Váhom
- novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny
(PDF, 188 kB).


Projekt ochrany Chráneného stromu Gaštan nad Vápenkou, k.ú. Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 6 MB)


R O Z H O D N U T I E  -   na stavbu  "Penzión Pod Tureckom, Reštauračné a ubytovacie zariadenie Trenčianske Bohuslavice pč. 25"  -  obj. so 05 Dažďová kanalizácia, stavebník Milan Berák, Trenčianske Bohuslavice 128.
(PDF, 8 MB)O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na vodné stavby – objekty:  SO 03 - Rekonštrukcia kanalizácie – stoka „BD“,   SO 04 – Rekonštrukcia vodovodu – vetva „B-3-2“ budované v rámci stavby:  „Nové Mesto nad Váhom, ul. Juraja Kréna - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie“   na pozemkoch parc. reg. C č. 3855, 3854/1  a na pozemku parc. reg. E č. 1399/35 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pre stavebníka TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5. (PDF, 1 MB)


O Z N Á M E N I E  o  začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na stavbu:  „Rodinný dom Kálnica, Biologická čistiareň odpadových vôd AT6“,  parc. č. 66  v k.ú. Kálnica a vo veci vydania povolenia podľa § 21 ods.1 písm. c) vodného zákona na osobitné užívanie vôd – na  vypúšťanie odpadových vôd z   ČOV typ AT 6  do podzemných vôd – infiltračnej (vsakovacej)  studne, pre stavebníka  p. Bolecha Milana, 916 37 Kálnica č. 118.
(PDF, 1 MB)

O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - oznámenie o začatí konania  „Penzión Pod Tureckom, Reštauračné a ubytovacie zariadenie Trenčianske Bohuslavice pč. 25“   - obj. SO 05 Dažďová kanalizácia umiestnená na pozemku v k.ú. Trenčianske Bohuslavice.
(PDF, 1 MB)


POZOR:  Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov  v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov. (PDF, 173 kB)