Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

 

O  Z  N  Á  M  E  N  I  E   -   o začatí  vodoprávneho  konania  a  nariadenie  ústneho  pojednávania  verejnou  vyhláškou  vo veci vyhlásenia ochranných pásiem vodného zdroja  -  vodárenský zdroj NBH-1 podľa § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pre stavebníka  Obec Nová Bošáca,  k.ú. Nová Bošáca. (PDF, 979 kB)

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E   -   vodoprávne  povolenie  vydané  podľa  § 26  ods. 1 zákona  č. 364/2004 Z.z.  v súlade  s § 66  zákona  č. 50/1976 Zb.  vodné stavby  -  objekty:  SO 04 Prípojka kanalizácie,  SO 05 Dažďová kanalizácia,  SO 06  Prípojka vody budované v rámci stavby:  "Skladovací areál,  prestavba  administratívnej  budovy  a  výstavba  novej  skladovej  haly“  na parc. reg. „C“ č. 2257/1,  2257/3,  2257/5,  2257/7,  2257/8,  2257/9,  2257/12,  2257/19, 2257/24-27,  2245/4,  parc. reg.  „E“  č. 924/1  v  k.ú.  Nové Mesto n/V.  a  vodoprávne povolenie vydané podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd  -  na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,  pre stavebníka  NEREZOVÉ  MATERIÁLY,  s.r.o., Piešťanská 31/A, 915 01 Nové Mesto n/V. (PDF, 12 MB)

 

O  Z  N  Á  M  E  N  I  E   -   o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou vo veci vydania vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. na vodné stavby  -  objekty: SO 105 Verejná kanalizácia a prípojky kanalizácie k RD, SO 106 Verejný vodovod a prípojky vody k RD budované v rámci stavby: „IBV Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom, III. etapa“ na pozemkoch parc. reg. C č. 5881/3, 5883/4 a na pozemkoch parc. reg. E č. 1419/2, 1420/102 v k.ú. Nové Mesto n/V., pre stavebníka RDP, s,r.o., Ľ. Podjavorinskej 2575/3B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 2 MB)

 

O  Z  N  Á  M  E  N  I  E   -   o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou vo veci vydania vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. na vodné stavby  -  objekty: SO 02 Vodovodná prípojka, SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 03.1 Dažďová kanalizácia budované v rámci stavby:  „Novostavba bytového domu na Karpatskej ulici Nové Mesto nad Váhom“ na pozemkoch parc.č. 5606, 5607, 5609, 5564/2 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pre stavebníka STINEX, s.r.o., Priemyselná 8, Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 803 kB)

 

I N F O R M Á C I E   k   novele  zákona  a  vyhlášky  CITES  od  1.1.2019. (PDF, 256 kB)

 

O Z N Á M E N I E  -  o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - stavebník Obec Podolie - na líniovú stavbu:  "Kanalizácia obce Podolie"  umiestnenú v k.ú. Podolie. (PDF, 985 kB)

 

R O Z H O D N U T I E  - vodoprávne povolenie vydané podľa § 26 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z. v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb.  -  zmeny vodnej stavby  pred jej  dokončením – obj.: Vodovod - IO 06 - Prípojka pitnej vody, IO 14 - Areálový rozvod úžitkovej vody, Kanalizácia - IO 10 - Dažďová kanalizácia, odlučovače ropných látok a retencia, IO 11 – Čerpacia stanica dažďovej vody,IO 12 – Splašková kanalizácia, IO 13 – Čistiareň odpadových vôd budovaných v rámci stavby: „Arete park Nové Mesto II, Halový objekt DC6, DC7“ na pozemkoch parc. reg. C č.  1602/59-71, v k.ú. Beckov a vo veci zmeny podľa § 24 vodného zákona povolení vydaných tunajším úradom podľa § 21 ods. 1 písm c) a d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd – na  vypúšťanie odpadových vôd z ČOV a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd - vodného toku Rybnického potoka pre stavebníka Arete Delta SK, s.r.o., Bratislava 1. (PDF, 3 MB)


O Z N Á M E N I E  -  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v  súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. na vodné stavby – objekty: obj. SO 04 Prípojka kanalizácie, SO 05 Dažďová kanalizácia, SO 06 Prípojka vody budované v rámci stavby: "Skladovací areál, prestavba administratívnej budovy a výstavba novej skladovej haly“ na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 2257/1, 2257/3,  2257/5,  2257/8,  2257/9,  2257/12, 2257/19,  2257/24-27, 2245/4 na pozemku parc. reg. „E“ č. 924/1 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom a vydania vodoprávneho povolenia podľa § 21 ods. 1 písm d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd – na  vypúšťanie vôd z povrchového odtoku  do podzemných vôd pre stavebníka NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o., Piešťanská 31/A, 915 01 Nové Mesto n/V.
(PDF, 2 MB)

 
Projekt ochrany chráneného stromu Gaštanica, k.ú. Zemianske Podhradie.
(PDF, 1 MB)


Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny. (PDF, 188 kB)


Projekt ochrany Chráneného stromu Gaštan nad Vápenkou, k.ú. Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 6 MB)