Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie


Vedúca odboru Ing. Ľubica Hrušovská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(8. poschodie, kanc. číslo 815)

Telefón 0961 24 5960, mobil: 0907 987 182
Fax 0961 24 5909

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

Náplň činností na odbore starostlivosti o životné prostredie (PDF, 233 kB)

Tlačivá a formuláre odboru starostlivosti o životné prostredie


Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom - 2019
(PDF, 177 kB)

Oznámenie zámeru schváliť dokumentáciu regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Nové Mesto nad Váhom (PDF, 185 kB)


OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Obce okresu Nové mesto nad Váhomnovelizácia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – upozornenie na zmeny. (PDF, 233 kB)

Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny (PDF, 188 kB).


Sadzobník správnych poplatkov odboru starostlivosti o životné prostredie - aktualizované (PDF, 128 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá (XLSX, 14 kB)

POVOLENIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV PREVÁDZKUJÚCICH ZARIADENIA, V KTORÝCH SA POUŹÍVAJÚ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ. (PDF, 733 kB)


 

ÚSEKY

Ochrana prírody a krajiny

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Štátna vodná správa

Odpadové hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

 

Správne konania