Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ o prerušení konania Zber a skladovanie NO - ALMI-EKO s.r.o., prevádzka Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 98 kB)


R O Z H O D N U T I E   zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. vo veci oznámenia o navrhovanej činnosti Výrobný závod MANZ Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - rozšírenie areálu.
(PDF, 401 kB)


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - stavba "Kanalizácia Potvorice" č.j. OU-NM-OSZP-2019/012506-2/HD1 zo dňa 16.10.2019.
(PDF, 2 MB)


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE povolenie zmeny stavby "Intenzifikácia ČOV Čachtice - zmena stavby pred dokončením" - zmena sa týka: obj. SO 04 Prekrytie uskladňovacej nádrže kalu, SO 06 Stavebné úpravy v prevádzkovej budove, PS 02 Intenzifikácia biologického stupňa čistenia, PS 03 Meranie a regulácia, umiestnenej na pozemkoch v k.ú. Čachtice, pre stavebníka Obec Čachtice /IČO 00311464/.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   - O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - zmena termínu dokončenia stavby "Kanalizácia - Považany" - obj. SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, SO 03 NN prípojky pre prečerpávacie stanice, SO 04 Kanalizácia - výtlačné potrubie na ČOV Nové Mesto nad Váhom, pre stavebníka Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s. Kožušnícka 4,Trenčín.
(PDF, 90 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   - O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania, stavba "Intenzifikácia ČOV Čachtice - zmena stavy pred dokončením", zmena sa týka: obj. SO 01 Rekonštrukcia vstupnej ČS, SO 04 Prekrytie uskladňovacej nádrže kalu, SO 06 Stavebné úpravy v prevádzkovej budove, PS 02 Intenzifikácia biologického stupňa čistenia, PS 03 Meranie a regulácia, v k.ú. Čachtice, pre žiadateľa Obec Čachtice.
(PDF, 2 MB)

 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii.
(PDF, 317 kB)


I N F O R M Á C I E   k   novele  zákona  a  vyhlášky  CITES  od  1.1.2019.
(PDF, 256 kB)