Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. marec 2017, Sobota
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

I N F O R M Á C I A   pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru  "Výrobno-skladová hala Röchling Automotive Slovakia" podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - prerušenie konania. (PDF, 1 MB)

OZNÁMENIE o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci predĺženia platnosti vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu: "Lúka, Modrovka, Modrová - kanalizácia a ČOV - kanalizácia Modrová"  v obci Modrová pre stavebníka Obec Modrová. (PDF, 885 kB)

INFORMÁCIA - MŽP SR  k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivych  -  žakov   (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi. (PDF, 268 kB)

POZOR! zmena povinností držiteľov papagájov sivých  -  žakov  (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi. (PDF, 140 kB)


"ROZHODNUTIE" - vydané na realizáciu vodnej stavby:  "Horná Streda - vodovodná sieť",  podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona. Pre stavebníka: Obec Horná Streda. /IČO 00311553/ (PDF, 6 MB)


"ROZHODNUTIE" - vydané na realizáciu vodnej stavby: "Horná Streda - čistiareň odpadových vôd a stoková sieť", podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona. Pre stavebníka: Obec Horná Streda. (PDF, 10 MB)


INFORMÁCIA - pre verejnosť podľa § 24 ods.1 o zámere:"Zariadenie na zber odpadov"  – W.O.L.F., s.r.o., v areáli Agronovaz Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ: W.O.L.F., s.r.o., Veselé. (PDF, 433 kB)