Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2017, Nedeľa
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

ROZHODNUTIE podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 66  ods. 2 stavebného  zákona vo veci vydania vodoprávneho povolenia vodnú stavbu: obj. S0-01 Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Bzinskej,  Nové Mesto nad Váhom  budovaný v rámci stavby: „Rekonštrukcia kanalizácie, Bzinská ulica Nové Mesto nad Váhom“, na pozemkoch parc. reg. C č. 612/20, 3959/1, 1049  a parc. reg. E č. 1400/1, 1402/1, 1402/2, 1418/503, 1418/507, 1419/1  v k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Pre stavebníka: TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5. (PDF, 12 MB)

ROZHODNUTIE - POVOLENIE podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona na realizáciu vodnej stavby "IBV MK Za školou, Považany" - obj. SO 01 Komunikácie (časť Dažďová kanalizácia so vsakovaním) a obj. SO 02 Vodovod, v k.ú. Považany. Pre stavebníka: Obec Považany /IČO 311944/. (PDF, 7 MB)

INFORMÁCIA   pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru  "Výrobno-skladová hala Röchling Automotive Slovakia" podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - prerušenie konania. (PDF, 1 MB)

INFORMÁCIA - MŽP SR  k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivych  -  žakov   (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi. (PDF, 268 kB)

POZOR! zmena povinností držiteľov papagájov sivých  -  žakov  (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi. (PDF, 140 kB)