Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2018, Pondelok
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

R O Z H O D N U T I E  vodoprávne povolenie vydané podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. na vodnú stavbu – objekt: SO 03 Dažďová kanalizácia budovaný v rámci stavby: "Úprava priestoru križovatky II/504-MK Dr. Markoviča, Nové Mesto nad Váhom“  na pozemkoch parc.č. 635/1,  634 a 3959/1 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom pre stavebníka: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 9 MB)


R O Z H O D N U T I E  vodoprávne povolenie vydané podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. na vodné stavby – objekty:SO 02 Dažďová kanalizácia a SO 03 Pitný vodovod budované v rámci stavby: "Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové" na pozemkoch parc.č. 635/1,  634, 612/20, 612/21 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom pre stavebníka: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 10 MB)


O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na vodné stavby – objekty:  SO 03 - Rekonštrukcia kanalizácie – stoka „BD“,   SO 04 – Rekonštrukcia vodovodu – vetva „B-3-2“ budované v rámci stavby:  „Nové Mesto nad Váhom, ul. Juraja Kréna - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie“   na pozemkoch parc. reg. C č. 3855, 3854/1  ana pozemku parc. reg. E č. 1399/35 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pre stavebníka TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5.
(PDF, 1 MB)


O Z N Á M E N I E  o  začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia na stavbu:  „Rodinný dom Kálnica, Biologická čistiareň odpadových vôd AT6“,  parc. č. 66  v k.ú. Kálnica a vo veci vydania povolenia podľa § 21 ods.1 písm. c) vodného zákona na osobitné užívanie vôd – na  vypúšťanie odpadových vôd z   ČOV typ AT 6  do podzemných vôd – infiltračnej (vsakovacej)  studne, pre stavebníka  p. Bolecha Milana, 916 37 Kálnica č. 118.
(PDF, 1 MB)

O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - oznámenie o začatí konania  „Penzión Pod Tureckom, Reštauračné a ubytovacie zariadenie Trenčianske Bohuslavice pč. 25“   - obj. SO 05 Dažďová kanalizácia umiestnená na pozemku v k.ú. Trenčianske Bohuslavice.
(PDF, 1 MB)

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru "Moravské Lieskové - úprava potoka Klanečnica" podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - predloženie zámeru. (PDF, 2 MB)

I n f o r m á c i a  pre  verejnosť  podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  -  Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje verejnosti, že:  a) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  "Výrobná hala  4  -  Extension"  podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona. (PDF, 2 MB)


POZOR:  Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov  v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov. (PDF, 173 kB)