Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2016, Utorok
Sekcie MV SR
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vedúca odboru Ing. Emília Milčíková

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5755 mobil:421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

Štátna vodná správa
Telefón 0961 24 5758
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Správne konania - úseky

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZVEREJNENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredia  podľa § 58a ods. 1 stavebného zákona kópie žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rozšírenie výrobno-skladového areálu firmy REUTTER Myjava, II. Etapa, SO 03.1 Rozvod vody, SO 04.1 Rozvod kanalizácie" žiadateľ REUTTER Sk, s.r.o Myjava. (PDF, 2 MB)

INFORMÁCIA  Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, názov navrhovanej činnosti: "Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov" Priepasné.
(PDF, 30 kB)


UPOVEDOMENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí správneho konania vo veci: "Oplotenie pozemkov za hranica zastavaného územia obce v k.ú. Vrbovce - časť Štefanová v území s druhým stupňom ochrany - CHKO Biele Karpaty".
(PDF, 36 kB)

OZNÁMENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky na vodnú stavbu: "Brestovec - rozšírenie vodovodu". (PDF, 36 kB)

OZNÁMENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky na stavbu: „Brestovec – IBV Kržle II, vodovod – vetva I“
(PDF, 37 kB)


OZNÁMENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí vodoprávneho konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou, podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 67 a § 69 stavebného zákona na vodnú stavbu  "Ochranná nádrž Padelky" - ROZHODNUTIE.
(PDF, 5 MB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

 

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá – okres Myjava (RTF, 46 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

ZVEREJNENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredia  podľa § 58a ods. 1 stavebného zákona kópie žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rozšírenie výrobno-skladového areálu firmy REUTTER Myjava, II. Etapa, SO 03.1 Rozvod vody, SO 04.1 Rozvod kanalizácie" žiadateľ REUTTER Sk, s.r.o Myjava. (PDF, 2 MB)

INFORMÁCIA  Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, názov navrhovanej činnosti: "Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov" Priepasné.
(PDF, 30 kB)

UPOVEDOMENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí správneho konania vo veci: "Oplotenie pozemkov za hranica zastavaného územia obce v k.ú. Vrbovce - časť Štefanová v území s druhým stupňom ochrany - CHKO Biele Karpaty". (PDF, 36 kB)

OZNÁMENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky na vodnú stavbu: "Brestovec - rozšírenie vodovodu".
(PDF, 36 kB)


OZNÁMENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky na stavbu: „Brestovec – IBV Kržle II, vodovod – vetva I“
(PDF, 37 kB)


OZNÁMENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí vodoprávneho konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou, podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 67 a § 69 stavebného zákona na vodnú stavbu  "Ochranná nádrž Padelky" - Rozhodnutie.
(PDF, 5 MB)