Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2019, Pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vedúca odboru Ing. Emília Milčíková

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5755 mobil: +421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

Štátna vodná správa
Telefón 0961 24 5758
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

SPRÁVNE KONANIA - úseky

OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 


NOVÉ:
 

 

O Z N Á M E N I E   - o  začatí správneho konania z podnetu RD Turá Lúka vo veci  Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany. (PDF, 232 kB)

I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)". (PDF, 355 kB)

R O Z H O D N U T I E   o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením a kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu: "Brestovec - Vodovod U Ticháčkov". (PDF, 4 MB)

R O Z H O D N U T I E   - predĺženie platnosti povolenia vodnej stavby: "Brestovec - IBV Kržle II, vodovod". (PDF, 4 MB)

R O Z H O D N U T I E  -  predĺženie platnosti povolenia vodnej stavby: "Brestovec - rozšírenie vodovodu".
(PDF, 4 MB)


R O Z H O D N U T I E  o  prerušení konania  vo veci vydania povolenia na užívanie stavby:  "Myjava  rozšírenie  kanalizácie  1. Etapa".
(PDF, 4 MB)

Ž I A D O S Ť   O   P O V O L E N I E   na vodnú stavbu v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona: Administratívna budova a sklad – Dažďová kanalizácia, od spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. (PDF, 3 MB)  
Poznámka: 
 právoplatné rozhodnutie na stavbu: „Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie“, vydané v  zisťovacom konaní, je uverejnené na www.enviroportal.sk.

 

V Z O R Y   T L A Č Í V   - podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. (PDF, 247 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácii stavby. (RTF, 45 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 51 kB)

PREDLOŽENIE druhovej karty exemplára živočícha a žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára. (RTF, 81 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 t/hod. (PDF, 89 kB)

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

O Z N Á M E N I E   - o  začatí správneho konania z podnetu RD Turá Lúka vo veci  Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany. (PDF, 232 kB)

I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)". (PDF, 355 kB)

R O Z H O D N U T I E   o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením a kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu: "Brestovec - Vodovod U Ticháčkov". (PDF, 4 MB)

R O Z H O D N U T I E   - predĺženie platnosti povolenia vodnej stavby: "Brestovec - IBV Kržle II, vodovod". (PDF, 4 MB)


R O Z H O D N U T I E  -  predĺženie platnosti povolenia vodnej stavby: "Brestovec - rozšírenie vodovodu".
(PDF, 4 MB)R O Z H O D N U T I E  o  prerušení konania  vo veci vydania povolenia na užívanie stavby:  "Myjava  rozšírenie  kanalizácie  1. Etapa".
(PDF, 4 MB)

ŽIADOST O POVOLENIE na vodnú stavbu v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona: Administratívna budova a sklad – Dažďová kanalizácia, od spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o.
(PDF, 3 MB)  
Poznámka: 
 právoplatné rozhodnutie na stavbu: „Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie“, vydané v  zisťovacom konaní, je uverejnené na www.enviroportal.sk.

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)