Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. august 2016, Streda
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vedúca odboru Ing. Emília Milčíková

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5755 mobil: +421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

Štátna vodná správa
Telefón 0961 24 5758
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Správne konania - úseky

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

NOVÉ:

U P O V E D O M E N I E  -  o začatí správneho konania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci: zákaz činnosti spôsobujúcej ohrozenie až zničenie rastlinných a živočíšnych spoločenstiev biotopu európskeho významu.
(PDF, 79 kB)

ZVEREJNENIE Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredia  podľa § 58a ods. 1 stavebného zákona kópie žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rozšírenie výrobno-skladového areálu firmy REUTTER Myjava, II. Etapa, SO 03.1 Rozvod vody, SO 04.1 Rozvod kanalizácie" žiadateľ REUTTER Sk, s.r.o Myjava. (PDF, 2 MB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá – okres Myjava (RTF, 46 kB)