Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2017, Sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vedúca odboru Ing. Emília Milčíková

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5755 mobil: +421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

Štátna vodná správa
Telefón 0961 24 5758
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Správne konania - úseky

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

NOVÉ: 

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 t/hod. (PDF, 89 kB)

R O Z H O D N U T I E  -  Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - PREDLŽUJE - podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 67 a § 69 stavebného zákona paltnosť povolenia na stavbu:  "ŽS Myjava - rekonštrukcia staničnej budovy a príľahlých objektov vrátane plynofikácie, SO 09 Prípojka vody, SO 10 - Prípojka kanalizácie" na pozemku parcela KNC p.č. 1755/1, 1755/14, 1755/16, 1756/1, 1758/2, 1759/2, 1755/12 v katastrálnom území Myjava na dva roky od uplynutia platnosti uvedeného povolenia. (PDF, 12 MB)

"Pivovar HELLSTORK Turá Lúka" oznámenie právoplatnosti rozhodnutia zo zisťovacieho konania. (PDF, 2 MB)

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000
(PDF, 185 kB)

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany - ochrannom pásme Prírodnej pamiatky Rieka Myjava na parcelách reg. C KN č. 9909, 9940/1, 9985/2, 7084/1,10151, 10103 a 7032 v k. ú. Turá Lúka, z podnetu: Roľnícke družstvo „Turá Lúka“ v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195. (PDF, 29 kB)

INFORMÁCIA pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Biofarma Kaška - Vrbovce" podľa § 23 ods. 1 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. (PDF, 109 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)

INFORMÁCIA MŽP SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých – žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus wiliamsi (PDF, 350 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

R O Z H O D N U T I E  -  Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - PREDLŽUJE - podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 67 a § 69 stavebného zákona paltnosť povolenia na stavbu:  "ŽS Myjava - rekonštrukcia staničnej budovy a príľahlých objektov vrátane plynofikácie, SO 09 Prípojka vody, SO 10 - Prípojka kanalizácie" na pozemku parcela KNC p.č. 1755/1, 1755/14, 1755/16, 1756/1, 1758/2, 1759/2, 1755/12 v katastrálnom území Myjava na dva roky od uplynutia platnosti uvedeného povolenia. (PDF, 12 MB)

"Pivovar HELLSTORK Turá Lúka" oznámenie právoplatnosti rozhodnutia zo zisťovacieho konania. (PDF, 2 MB)

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000
(PDF, 185 kB)

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany - ochrannom pásme Prírodnej pamiatky Rieka Myjava na parcelách reg. C KN č. 9909, 9940/1, 9985/2, 7084/1,10151, 10103 a 7032 v k. ú. Turá Lúka, z podnetu: Roľnícke družstvo „Turá Lúka“ v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195. (PDF, 29 kB)

INFORMÁCIA pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Biofarma Kaška - Vrbovce" podľa § 23 ods. 1 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. (PDF, 109 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)

INFORMÁCIA MŽP SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých – žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus wiliamsi (PDF, 350 kB)