Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. august 2018, Štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vedúca odboru Ing. Emília Milčíková

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5755 mobil: +421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

Štátna vodná správa
Telefón 0961 24 5758
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

SPRÁVNE KONANIA - úseky

OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 


NOVÉ:
 

ROZHODNUTIE  o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením a kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu: "Brestovec - Vodovod U Ticháčkov" (PDF, 4 MB) 


INFORMÁCIA pre verejnosť o začatí zisťovacieho konania „NEFI - Zariadenia na zber železných a neželezných kovov“.
(PDF, 170 kB)


R O Z H O D N U T I E     -     predĺženie  platnosti  povolenia  vodnej  stavby:     "Ochranná nádrž Padelky,   SO č. 101 Hrádza,   SO č. 102 Združený funkčný objekt,   SO č. 103 Úprava toku nad hrádzou,   SO č. 104 Úprava toku pod hrádzou,   SO č. 106 Zemník"    v katastrálnom  území  Turá  Lúka. (PDF, 8 MB)


Ž I A D O S Ť   O   P O V O L E N I E   na vodnú stavbu v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona: Administratívna budova a sklad – Dažďová kanalizácia, od spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o.
(PDF, 3 MB)
  
Poznámka: 
 právoplatné rozhodnutie na stavbu: „Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie“, vydané v  zisťovacom konaní, je uverejnené na www.enviroportal.sk.


INFORMÁCIA  pre verejnosť o predložení zámeru navrhovanej činnosti  „Pivovar Podkylava“.
(PDF, 167 kB)

INFORMÁCIA pre verejnosť o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Zariadenie na zhromažďovanie a zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu". (PDF, 168 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku.
(RTF, 51 kB)

PREDLOŽENIE druhovej karty exemplára živočícha a žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára. (RTF, 81 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 t/hod. (PDF, 89 kB)

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

ROZHODNUTIE  o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením a kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu: "Brestovec - Vodovod U Ticháčkov" (PDF, 4 MB) 


INFORMÁCIA pre verejnosť o začatí zisťovacieho konania „NEFI - Zariadenia na zber železných a neželezných kovov“.
(PDF, 170 kB)

 

R O Z H O D N U T I E     -     predĺženie  platnosti  povolenia  vodnej  stavby:     "Ochranná nádrž Padelky,   SO č. 101 Hrádza,   SO č. 102 Združený funkčný objekt,   SO č. 103 Úprava toku nad hrádzou,   SO č. 104 Úprava toku pod hrádzou,   SO č. 106 Zemník"    v katastrálnom  území  Turá  Lúka. (PDF, 8 MB)


ŽIADOST O POVOLENIE na vodnú stavbu v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona: Administratívna budova a sklad – Dažďová kanalizácia, od spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o.
(PDF, 3 MB)  
Poznámka: 
 právoplatné rozhodnutie na stavbu: „Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie“, vydané v  zisťovacom konaní, je uverejnené na www.enviroportal.sk.


INFORMÁCIA  pre verejnosť o predložení zámeru navrhovanej činnosti  „Pivovar Podkylava“.
(PDF, 167 kB)

(PDF, 7 MB)
INFORMÁCIA pre verejnosť o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Zariadenie na zhromažďovanie a zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu". (PDF, 168 kB)

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)