Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2017, Štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vedúca odboru Ing. Emília Milčíková

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5755 mobil: +421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

Štátna vodná správa
Telefón 0961 24 5758
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Správne konania - úseky

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

NOVÉ:

OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou pre stavebníka ŽSR. (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE - predĺženie platnosti povolenia na stavbu "Kanalizácia obce Brestovec - I.stavba, SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, PS 01 Prečerpávacie stanice technológia". Stavebník: Obec Brestovec.
(PDF, 10 MB)


"Pivovar HELLSTORK Turá Lúka" oznámenie právoplatnosti rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
(PDF, 2 MB)


OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000
(PDF, 185 kB)

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany - ochrannom pásme Prírodnej pamiatky Rieka Myjava na parcelách reg. C KN č. 9909, 9940/1, 9985/2, 7084/1,10151, 10103 a 7032 v k. ú. Turá Lúka, z podnetu: Roľnícke družstvo „Turá Lúka“ v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195. (PDF, 29 kB)

INFORMÁCIA pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Biofarma Kaška - Vrbovce" podľa § 23 ods. 1 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. (PDF, 109 kB)

OZNÁMENIE o začatí vodoprávneho konania o predĺžení stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Kanalizácia obce Brestovec- I. Stavba, SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, PS 01 Prečerpávacie stanice technológia". (PDF, 4 MB) 

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)

INFORMÁCIA MŽP SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých – žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus wiliamsi (PDF, 350 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá – okres Myjava (RTF, 46 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou pre stavebníka ŽSR. (PDF, 4 MB)

ROZHODNUTIE - predĺženie platnosti povolenia na stavbu "Kanalizácia obce Brestovec - I.stavba, SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, PS 01 Prečerpávacie stanice technológia". Stavebník: Obec Brestovec. (PDF, 10 MB)

"Pivovar HELLSTORK Turá Lúka" oznámenie právoplatnosti rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
(PDF, 2 MB)


OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000
(PDF, 185 kB)

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany - ochrannom pásme Prírodnej pamiatky Rieka Myjava na parcelách reg. C KN č. 9909, 9940/1, 9985/2, 7084/1,10151, 10103 a 7032 v k. ú. Turá Lúka, z podnetu: Roľnícke družstvo „Turá Lúka“ v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195. (PDF, 29 kB)

INFORMÁCIA pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Biofarma Kaška - Vrbovce" podľa § 23 ods. 1 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. (PDF, 109 kB)

OZNÁMENIE o začatí vodoprávneho konania o predĺžení stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Kanalizácia obce Brestovec- I. Stavba, SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, PS 01 Prečerpávacie stanice technológia". (PDF, 4 MB) 

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)

INFORMÁCIA MŽP SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých – žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus wiliamsi (PDF, 350 kB)