Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2017, Sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vedúca odboru Ing. Emília Milčíková

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5755 mobil: +421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

Štátna vodná správa
Telefón 0961 24 5758
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Správne konania - úseky

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

NOVÉ: 

R O Z H O D N U T I E   vydané v zisťovacom konaní: Návrh spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. Poriadie č. 273 na zmenu navrhovanej činnosti "Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie", k.ú. Poriadie  s a   n e b u d e   p o s u d z o v a ť   podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. (PDF, 106 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 51 kB)

PREDLOŽENIE druhovej karty exemplára živočícha a žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára. (RTF, 81 kB)

I N F O R M Á C I A  P R E  V E R E J N O S Ť  -  Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť  "Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie"  podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona. (PDF, 170 kB)

UPOVEDOMENIE vo veci udelenia súhlasu zásah do biotopu národného významu Lk 1. Nížinné a podhorské kosné lúky, na parcele reg. C KN č. 15327/5 v k.ú. Poriadie časť Šlahorová dolina v území s prvým stupňom ochrany. (PDF, 29 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 t/hod. (PDF, 89 kB)

R O Z H O D N U T I E  -  Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - PREDLŽUJE - podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 67 a § 69 stavebného zákona paltnosť povolenia na stavbu:  "ŽS Myjava - rekonštrukcia staničnej budovy a príľahlých objektov vrátane plynofikácie, SO 09 Prípojka vody, SO 10 - Prípojka kanalizácie" na pozemku parcela KNC p.č. 1755/1, 1755/14, 1755/16, 1756/1, 1758/2, 1759/2, 1755/12 v katastrálnom území Myjava na dva roky od uplynutia platnosti uvedeného povolenia. (PDF, 12 MB)

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

ROZHODNUTIE vydané v zisťovacom konaní: Návrh spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o. Poriadie č. 273 na zmenu navrhovanej činnosti "Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie", k.ú. Poriadie sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. (PDF, 106 kB)

I N F O R M Á C I A  P R E  V E R E J N O S Ť  -  Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť  "Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti THERMOPLASTIK s.r.o., Poriadie"  podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona. (PDF, 170 kB)

UPOVEDOMENIE vo veci udelenia súhlasu zásah do biotopu národného významu Lk 1. Nížinné a podhorské kosné lúky, na parcele reg. C KN č. 15327/5 v k.ú. Poriadie časť Šlahorová dolina v území s prvým stupňom ochrany. (PDF, 29 kB)

ROZHODNUTIE - Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - PREDLŽUJE - podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 67 a § 69 stavebného zákona paltnosť povolenia na stavbu:  "ŽS Myjava - rekonštrukcia staničnej budovy a príľahlých objektov vrátane plynofikácie, SO 09 Prípojka vody, SO 10 - Prípojka kanalizácie" na pozemku parcela KNC p.č. 1755/1, 1755/14, 1755/16, 1756/1, 1758/2, 1759/2, 1755/12 v katastrálnom území Myjava na dva roky od uplynutia platnosti uvedeného povolenia. (PDF, 12 MB)

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)