Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. november 2018, Sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043 – 420 44 51
Fax 043 – 420 44 48

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Ing. Miroslav Matula vedúci odboru 4 204 451 518

Miroslav.Matula@minv.sk oszp.mt@minv.sk

Ing. Katarína Nosáľová úsek ochr.ovzdušia, klímy a ozón.vrstvy Zeme 4 204 464 523A

Katarina.Nosalova@minv.sk

Bc. Jana Hanzelyová úsek ochr.ovzdušia,klímy a ozón.vrstvy Zeme 4 204 463 523 Jana.Hanzelyova@minv.sk
Ing. Miloš Midriak úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 452 522 Milos.Midriak@minv.sk
Oľga Vašková úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 317 524 Olga.Vaskova@minv.sk
Ing. Jana Václavíková úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 426 521 Jana.Vaclavikova@minv.sk
Ing. Marta Rajničová úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 461 520 Marta.Rajnicova2@minv.sk
Ing. Milan Mucha úsek ochrany prírody a krajiny 4 204 453 522A Milan.Mucha@minv.sk
Ing. Miriam Barková úsek ochrany prírody a krajiny 4 204 453 522A Miriam.Barkova@minv.sk
 

 

     

Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v obci Belá – Dulice (PDF, 45 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania.Stavba „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“. (PDF, 120 kB)

Zverejnenie informácie v zmysle § 58a ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.+ žiadosť na vodnú stavbu „Obytno–rekreačná zóna Blatnica - Sebeslavce“ (PDF, 5 MB)

Informačný systém o pusudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

V Z O R Y   T L A Č Í V

Žiadosť o vyjadrenie - všetky úseky (DOCX, 19 kB)

Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 21 a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 73 kB)

Žiadosť  o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 69 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z povrchového odtoku podľa ust. § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 69 kB)

Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 86 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 62 kB)

Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami podľa ust. § 24 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 68 kB)

Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 62 kB)

Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. - MŽP SR (RTF, 62 kB)

Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 7 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 68 kB)

Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 64 kB)

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (DOC, 116 kB)

Oznámenie o zaradení podniku podľa §2 vyhlášky č. 489/2002 Z.z (RTF, 157 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 38 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy (PDF, 106 kB)

Oznámenie o vzniku škody spôsobenej živočíchmi (DOC, 41 kB)

Žiadosť o poskytnutie náhrady škody spôsobenej živočíchmi (DOC, 39 kB)

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy