Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2017, Pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043 – 420 44 51
Fax 043 – 420 44 48

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Ing. Miroslav Matula vedúci odboru 4 204 451 518

Miroslav.Matula@minv.sk oszp.mt@minv.sk

Bc. Jana Hanzelyová úsek ochr.ovzdušia,klímy a ozón.vrstvy Zeme 4 204 463 523 Jana.Hanzelyova@minv.sk
Ing. Miloš Midriak úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 452 522 Milos.Midriak@minv.sk
Oľga Vašková úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 317 524 Olga.Vaskova@minv.sk
Ing. Jana Václavíková úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 426 521 Jana.Vaclavikova@minv.sk
Ing. Marta Rajničová úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 461 520 Marta.Rajnicova2@minv.sk
Mgr. Alena Matejová úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 445 519 Alena.Matejova@minv.sk
Ing. Milan Mucha úsek ochrany prírody a krajiny 4 204 453 522A Milan.Mucha@minv.sk
Mgr. Erika Vrabcová

úsek ochr.ovzdušia,klímy a ozón.vrstvy Zeme

4 204 464 523A Erika.Vrabcova@minv.sk

 

Rozhodnutie: „Vybudovanie prevádzky výroby CDRO a MERO na báze repkového oleja a ich aplikácia ako biozložiek do surovej nafty“ (PDF, 3 MB)

Oznámenie: „IBV Necpaly – Pod Chlmom“ (PDF, 1 MB)

Informácia pre verejnosť: „IBV Vrútky – Kopanica, Urbanistický okrsok 003“ (PDF, 32 kB)

Verejná vyhláška: „Územný plán obce Horný Kalník" (PDF, 388 kB)

Verejná vyhláška:  „Prevádzková budova G a T, spol. s r.o., Martin“ (PDF, 3 MB)

Informačný systém o pusudzovaní vplyvov na životné prostredie 

Rozhodnutie v zisťovacom konaní „UPO Rakovo, Zmeny a doplnky č.4“ (PDF, 174 kB)

 

V Z O R Y   T L A Č Í V

Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 21 a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 73 kB)

Žiadosť  o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 69 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z povrchového odtoku podľa ust. § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 69 kB)

Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 86 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 62 kB)

Žiadosť o vyjadrenie podľa ust. § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 62 kB)

Žiadosťna vydanie súhlasu na výrub drevín (DOC, 34 kB)

Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami podľa ust. § 24 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 68 kB)

Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 62 kB)

Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. - MŽP SR (RTF, 62 kB)

Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 7 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 68 kB)

Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 64 kB)

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (DOC, 116 kB)

Oznámenie o zaradení podniku podľa §2 vyhlášky č. 489/2002 Z.z (RTF, 157 kB)

Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie  (DOC, 92 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 38 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy