Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043 – 420 44 51
Fax 043 – 420 44 48

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail

 

Ing. Miroslav Matula vedúci odboru 4 204 451 518

Miroslav.Matula@minv.sk oszp.mt@minv.sk

Ing. Katarína Nosáľová úsek ochr.ovzdušia, klímy a ozón.vrstvy Zeme 4 204 464 523A

Katarina.Nosalova@minv.sk

Bc. Jana Hanzelyová úsek ochr.ovzdušia,klímy a ozón.vrstvy Zeme 4 204 463 523 Jana.Hanzelyova@minv.sk
Mgr. Vladimíra Lacová úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 317 524 Vladimira.Lacova@minv.sk
Mgr. Denisa Klocháňová úsek odpsdov, obalov a odpad. hospodárstva 4 204 452 522 Denisa.Klochanova@minv.sk
Ing. Jana Václavíková úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 426 521 Jana.Vaclavikova@minv.sk
Ing. Marta Rajničová úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 461 520 Marta.Rajnicova2@minv.sk
Ing. Andrea Hrašková úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 445 519 Andrea.Hraskova@minv.sk
Ing. Milan Mucha úsek ochrany prírody a krajiny 4 204 453 522A Milan.Mucha@minv.sk
Ing. Miriam Barková úsek ochrany prírody a krajiny 4 204 453 522A Miriam.Barkova@minv.sk
 

 

     

Oznámenie na výrub drevín rastúcich mimo les

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2020/015565

 

Informácia pre verejnosť : „Martinské hole – Zasnežovanie a detský lyžiarsky vlek“ (PDF, 49 kB)

Verejná vyhláška: „Martin – Stráne, zlepšenie tlakových pomerov“

 

Zoznam stacionárnych zdrojov používajúcich organické rozpúšťadlá v roku 2019 – okres Martin (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť v súlade s § 15 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov - týkajúca sa spoločnosti PROBUGAS a.s.  (PDF, 115 kB) 


Informačný systém o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť na výrub drevín (17,5 kB) docx
Žiadosť o vyjadrenie - všetky úseky (18,7 kB) docx
Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 21 a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (72,8 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. (68,8 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z povrchového odtoku podľa ust. § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. (68,9 kB) rtf
Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (85,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. (62,2 kB) rtf
Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. (68,2 kB) rtf
Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami podľa ust. § 24 zákona č. 364/2004 Z.z. (67,6 kB) rtf
Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. (62,1 kB) rtf
Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - MŽP (62,2 kB) rtf
Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. (64,2 kB) rtf
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (116,2 kB) doc
Oznámenie o zaradení podniku podľa §2 vyhlášky č. 489/2002 Z.z (157,2 kB) rtf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (38,1 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stanoviska k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy (106,2 kB) pdf
Oznámenie o vzniku škody spôsobenej živočíchmi (41,0 kB) doc
Žiadosť o poskytnutie náhrady škody spôsobenej živočíchmi (38,9 kB) doc
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy