Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2018, Pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043 – 420 44 51
Fax 043 – 420 44 48

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Ing. Miroslav Matula vedúci odboru 4 204 451 518

Miroslav.Matula@minv.sk oszp.mt@minv.sk

Bc. Jana Hanzelyová úsek ochr.ovzdušia,klímy a ozón.vrstvy Zeme 4 204 463 523 Jana.Hanzelyova@minv.sk
Ing. Miloš Midriak úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 452 522 Milos.Midriak@minv.sk
Oľga Vašková úsek odpadov,obalov a odpad. hospodárstva 4 204 317 524 Olga.Vaskova@minv.sk
Ing. Jana Václavíková úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 426 521 Jana.Vaclavikova@minv.sk
Ing. Marta Rajničová úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 461 520 Marta.Rajnicova2@minv.sk
Mgr. Alena Matejová úsek ochrany vôd a ich racion.využívania 4 204 445 519 Alena.Matejova@minv.sk
Ing. Milan Mucha úsek ochrany prírody a krajiny 4 204 453 522A Milan.Mucha@minv.sk
 

 

     

Verejná vyhláška: „Prevádzková budova G a T, spol. s r.o., Martin“ v rozsahu stavebných objektov SO 14 Čerpacie objekty tepelného čerpadla, vonkajšie rozvody primárnej vody, vonkajšie rozvody odpadovej vody tepelného čerpadla a vsakovacie objekty, SO 16 Vonkajšie rozvody splaškovej kanalizácie, SO 17 Prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie, SO 18 Pripojenie splaškovej kanalizácie, SO 19 Pretlak pod koľajiskom  - rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania (PDF, 841 kB)

Upovedomenie o postúpení odvolania na odvolací orgán verejnou vyhláškou.Stavba „Obytno–rekreačná zóna Blatnica - Sebeslavce“ v rozsahu stavebných objektov SO Vodovod, časť Rad „1“, Rad „2“, Rad „3“, SO Splašková kanalizácia, časť Stoka „S1“, Stoka „S2“, Stoka „S3“, Stoka „S4“ a Výtlak „T1“ , SO Dažďová kanalizácia, časť Stoka „D1“ a Stoka „D2“ a v rozsahu prevádzkových objektov PS-01 Automatická tlaková stanica vody a PS-02 Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie. (PDF, 103 kB)

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin - povolenie ďalšej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia (PDF, 70 kB)

Zverejnenie informácie v zmysle § 58a ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.+ žiadosť na vodnú stavbu „Obytno–rekreačná zóna Blatnica - Sebeslavce“ (PDF, 5 MB)

 

Informačný systém o pusudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

V Z O R Y   T L A Č Í V

Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 21 a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 73 kB)

Žiadosť  o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 69 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z povrchového odtoku podľa ust. § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 69 kB)

Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 86 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 62 kB)

Žiadosť o vyjadrenie podľa ust. § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 62 kB)

Žiadosťna vydanie súhlasu na výrub drevín (DOC, 34 kB)

Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami podľa ust. § 24 zákona č. 364/2004 Z.z. (RTF, 68 kB)

Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 62 kB)

Žiadosť o vykonanie povinného hodnotenia podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. - MŽP SR (RTF, 62 kB)

Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 7 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 68 kB)

Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania podľa § 22 ods. 1 zákona č.  24/2006  Z. z. (RTF, 64 kB)

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (DOC, 116 kB)

Oznámenie o zaradení podniku podľa §2 vyhlášky č. 489/2002 Z.z (RTF, 157 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla (PDF, 109 kB)

Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie  (DOC, 92 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 38 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy (PDF, 106 kB)

Oznámenie o vzniku škody spôsobenej živočíchmi (DOC, 39 kB)

Žiadosť o poskytnutie náhrady škody spôsobenej živočíchmi (DOC, 38 kB)

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy