Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2017, Sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Telefón 041/ 5076 816
Fax 041/5076 809

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 91 kB)

E- mailová adresa pre odbor : oszp.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja : oszp.opk.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  : oszp.ssvk.za@minv.sk

E- mailová adresa pre oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia : oszp.op.za@minv.sk

E- mailová adresa pre hlásenia o povodniach adresa: povodne.za@minv.sk

Dokumenty 

ZOZNAM VYHRADENÝCH MIEST V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU zverejnené dňa 14.06.2017 (PDF, 2 MB)

Dopracovaný program starostlivosti Chránené vtáčie územie Horná Orava 2017 – 2046 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Horná Orava 2017 – 2046 - pred úpravou (PDF, 2 MB)

Mapa predmetu ochrany v CHVÚ Horná Orava (PDF, 1 MB)

Mapa identifikácie vlastnícko-uživateľských vzťahov CHVÚ Horná Orava (PDF, 4 MB)

Mapa využitia územia CHVÚ Horná Orava (PDF, 2 MB)

Mapa ekologicko - funkčných priestorov v CHVÚ Horná Orava (PDF, 2 MB)

Mapa zón Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (PDF, 1 MB)

Porastová mapa CHVÚ Horná Orava (PDF, 4 MB)

Porastová mapa CHVÚ Horná Orava s členením ekologicko- funkčných priestorov (PDF, 14 MB)

Mapa prekryvu ekologicko - fumkčných priestorov CHVÚ Horná Orava a zón CHKO Horná Orava (PDF, 6 MB)

Mapa prekryvu ekologicko - fumkčných priestorov CHVÚ Horná Orava a zón CHKO Horná Orava a území podľa príloh výhlašky MŽP SR č.173/2005 Z.z. (PDF, 6 MB)

Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS) Chráneného vtáčieho územia Horná Orava (PDF, 7 MB)

Prezentácia z prerokovania Programu Starostlivosti o CHVÚ Horná Orava dňa 17.08.2016 (PPT, 8 MB)

Oznámenie o prerokovaní Programu starostlivosti o chránený areál Demänovská slatina (DOC, 18 MB)

Mapa predmetov ochrany - chránený areál Demänovská slatina (JPG, 311 kB)

Mapa vlastníkov chráneného územia - chránený areál Demänovská slatina (JPG, 649 kB)

Mapa užívateľov chráneného územia - chránený areál Demänovská slatina (JPG, 520 kB)

Mapa ekologicko-funkčných priestorov - chránený areál Demänovská slatina (JPG, 310 kB)

Mapa periodického kosenia travinno-bylinnej vegetácie - chránený areál Demänovská slatina (JPG, 347 kB)

Historická ortofotomapa - chránený areál Demänovská slatina (JPG, 449 kB)

Oznámenie o prerokovaní Programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Jelšie (PDF, 5 MB)

Mapa vlastníkov predmetov ochrany - prírodná rezervácia Jelšie (JPG, 740 kB)

Mapa vlastníkov chráneného územia_1 - prírodná rezervácia Jelšie (JPG, 882 kB)

Mapa vlastníkov chráneného územia_2 - prírodná rezervácia Jelšie (JPG, 893 kB)

Mapa užívateľov chráneného územia - pírodná rezervácia Jelšie (JPG, 882 kB)

Mapa využita územia územia - prírodná rezervácia Jelšie (JPG, 682 kB)

Historická ortofotomapa - prírodná rezervácia Jelšie (JPG, 1 MB)

Návrh na zmenu osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo (PDF, 2 MB)

Návrh na zmenu osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo - príloha (PDF, 2 MB)

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy