Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Oddelenie koordinácie a policajno-colnej spolupráce

Oddelenie koordinácie a policajno-colnej spolupráce je organizačnou zložkou národnej protidrogovej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. Vo svojej pôsobnosti plní nasledovné úlohy:

  • koordinuje spoluprácu jednotky so zahraničnými partnerskými službami,
  • zabezpečuje policajno-colnú spoluprácu pri odhaľovaní a dokumentovaní drogovej trestnej činnosti, kde sú predpoklady spoločného postupu,
  • plní úlohy podľa § 2 písm. c) zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšie úlohy vyplývajúce z predpisov Európskej únie,
  • zabezpečuje monitorovanie zaobchádzania so zakázanými chemikáliami a drogovými prekurzormi s cieľom zistenia foriem a metód ich diverzifikácie,
  • plní úlohy na úseku nezákonnej manipulácie a nelegálneho obchodovania s liekmi a látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,
  • spracováva podklady, návrhy a správy v oblasti chemického priemyslu a liekovej politiky v Slovenskej republike,
  • spolupôsobí pri CBRN ochrane osôb zasahujúcich na miestach s výskytom nebezpečných toxických látok v pôsobnosti jednotky.

Hlásenia o podozrivých transakciách s prekurzormi

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky si na základe požiadavky zástupcov spoločného pracoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Kriminálneho úradu Finančnej správy pre drogové prekurzory dovoľuje oznámiť všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú držiteľmi povolenia alebo registrácie, ktoré vydáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv podľa § 3 písm. b) zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že oznamy podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog a čl. 9 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami sa zasielajú na e-mailovú adresu precursors@minv.sk.

Hlásenia o výskyte nelegálnych liekov a dopingu

Národná protidrogová jednotka vyzýva širokú verejnosť, aby svoje poznatky o výskyte alebo zneužívaní nelegálnych (neregistrovaných, falošných) liekov a anabolík (dopingu, hormonálnych prípravkov) na území Slovenskej republiky zasielali na e-mailovú adresu pharmacrime@minv.sk.