Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2018, Pondelok
 

Odbor ochrany objektov

  • Služba ochrany objektov PZ sa podieľa na plnení úloh pri ochrane života a bezpečnosti osôb a majetku, odhaľovaní všetkých foriem trestnej činnosti ako aj pri zabezpečovaní ochrany objektov osobitného významu.
    K napĺňaniu týchto úloh využíva okrem špecifických technických prostriedkoch (nástrahová a zabezpečovacia technika) aj ďalšie technické systémy. Jedným z týchto systémov budovaných službou ochrany objektov na útvaroch Policajného zboru sú strediská registrovania poplachu (pôvodný názov pulty centralizovanej ochrany), ktoré pôsobia hlavne v preventívnej oblasti na skvalitnenie ochrany majetku právnických a fyzických osôb a tiež k ochrane života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v objektoch chránených poplachovým systémom na hlásenie narušenia (ďalej len "PSN").
  • Stredisko registrovania poplachu (ďalej len “SRP”) je technické zariadenie umožňujúce monitorovať a dokumentovať okamžitý stav poplachového systému v objekte a vyhodnocovať adresné hlásenie poplachovej informácie, ktorej prenosovú cestu signálu z objektov pripojených na SRP zabezpečuje verejná telekomunikačná sieť, prípadne iný systém prenosu poplachového signálu. V prípade prijatia poplachového signálu z chráneného objektu obsluhujúci personál SRP na útvare PZ ho vyhodnotí a neodkladne organizuje vyslanie zásahovej skupiny na preverenie narušenia objektu, ktorá vykoná kvalifikovaný zákrok s cieľom zadržania páchateľa priamo na mieste, prípadne zabrániť mu v páchaní ďalšej protiprávnej činnosti a spôsobeniu ďalších škôd na majetku.