Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Odd. protipožiarnej prevencie

 

Oddelenie protipožiarnych kontrol vykonáva v rámci pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nasledovné činnosti:

 

a)   štátny požiarny dozor v rámci ktorého vykonáva:

          - protipožiarne kontroly dodržiavania povinností právnických osôb a podnikateľov,

          - protipožiarne kontroly dodržiavania povinností vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov resp. správcu bytového domu pri správe bytového domu, (v bytových domoch nad 8 podlaží),

          - kontrolu obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

          - ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje plnenie týchto opatrení,

b)   riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť preventivárov požiarnej ochrany obce,

c)   vydáva a odníma osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivárom požiarnej ochrany obce,

d)   prejednáva priestupky na úseku ochrany pred požiarmi,

e)   pomáha obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, poskytuje im rady, potrebné informácie a upozorňuje na nedostatky,

f)   oznamuje obciam subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly,

g)   vykonáva preventívno-výchovnú činnosť,

h)   vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tento účel určené,

i)   vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 


 


 

Beseda so žiakmi základných škôl.

    

    Dňa 14.03.2014 sa v priestoroch hvezdárne v Medzeve a na ZŠ v Poproči konala prednáška na tému prevencie požiarovosti a prezentácia s praktickou ukážkou hasičskej techniky Dobrovoľných obecných hasičských zborov v Medzeve a Poproči. 

Akcia bola organizovaná podpredsedom OV DPO Košice - okolie pre prevenciu a výchovu  Ing. Gerhardom Ballaschom v spolupráci s vedúcim odd. protipožiarnych kontrol  OR HaZZ v Košiciach pplk. JUDr. Štefanom Tóthom.

Zástupcovia  OR HaZZ v Košiach,  pplk. JUDr. Štefan Tóth a mjr. Ing. Zdenka Mazuchová prezentovali deťom ZŠ Grundschule Medzev a ZŠ v Poproči pútavou formou prevenciu požiarov v prírodnom prostredí, lesných porastoch a prevenciu pred vypaľovaním suchých porastov. Po prednáške nasledovalo video z cvičenia hasičov a praktické ukážky hasičskej techniky, výzbroje a výstroje. Žiaci si mohli vyskúšať  výstroj, prácu s vysielačkou, robili figurantov pri záchrannej akcii – nehode, mohli si sadnúť  do hasičského auta, videli hasenie vodou aj penou.

    

  Preventívno-výchovná činnosť bude pokračovať spoluprácou OR HaZZ v Košiciach a OV DPO Košice-okolie  aj na ďalších základných školách.

   


Informácie o aktuálnom zozname technikov požiarnej ochrany nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?TPO


 

KONTAKTY:

Mudroňova 15, 04001 Košice

tel.: +421 55 632 06 36

vedúci :

pplk. JUDr. Štefan Tóth

 stafan.toth4@minv.sk

 

príslušníci :

mjr. Ing. Margaréta Mlynská                   mjr. Dušan Horňák                    mjr. Ing. Peter Skočen       

       margareta.mlynska@minv.sk              dusan.hornak2@minv.sk              peter.skocen@minv.sk             

    

        mjr. Ing. Liliana Ováková                 kpt. Ing. Matúš Varga                 mjr. PhDr. Zuzana Sedláková

      liliana.ovakova@minv.sk                matus.varga2@minv.sk                zuzana.sedlakova@minv.sk 

 

 mjr. Ing. Mária Baloghová

 maria.baloghova2@minv.sk