Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Oddelenie súkromných bezpečnostných služieb

Dňom 1. 1. 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“), ktorý zrušil zákon č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách v znení neskorších predpisov. Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra a kontroly policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti.

V zákone o súkromnej bezpečnosti sa zachovávajú všetky doterajšie inštitúty, ktoré sa osvedčili v zákone o súkromných bezpečnostných službách, ale zakotvujú sa i početné zmeny, ktoré možno charakterizovať nasledovne:

  1. Novo sa ustanovujú povinnosti a súčasne sa ustanovujú nové povinnosti na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, najmä povinnosť, aby aj prokurista a osoby, ktoré konajú za právnickú osobu navonok, spĺňali podmienky ustanovené zákonom.
  2. Vymedzuje sa nový druh bezpečnostnej služby, ktorým je odborná príprava a poradenstvo.
  3. Režim povoľovania, kontroly a výkonu technickej služby sa podriaďuje jednej právnej úprave.
  4. Novo sa upravuje požiadavka odbornosti na prevádzkovanie a výkon bezpečnostnej služby a člení sa podľa obtiažnosti.
  5. Upravuje sa postup po zistení, že osoba prestala byť spoľahlivá podľa tohto zákona.
  6. Na účely tohto zákona sa upravuje výkon štátneho dozoru a kontroly a konanie o správnych deliktoch a konania o priestupkoch.
  7. Sprístupňujú sa informácie z informačného systému súkromnej bezpečnosti.

Viac v dokumentoch na stiahnutie.