Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2015, Nedeľa
Sekcie MV SR
 

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť:

  • vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa,
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla, 
  • platný doklad totožnosti,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
  • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, 
  • potvrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Praktická rada: Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť tak úkon odhlásenia (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia. Preto dávame do pozornosti i životnú udalosť Prihlásenie vozidla  z iného okresu . V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmenu trvalého pobytu v novom okrese. 

Poistenie vozidla možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa ale aj nového majiteľa vozidla.
 
 
 
 
[Copyright]