Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2015, Pondelok
Sekcie MV SR
Sekcie MV SR
 

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť:

  • vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa,
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla, 
  • platný doklad totožnosti,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
  • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, 
  • potvrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Praktická rada: Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť tak úkon odhlásenia (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia. Preto dávame do pozornosti i životnú udalosť Prihlásenie vozidla  z iného okresu . V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmenu trvalého pobytu v novom okrese. 

Poistenie vozidla možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa ale aj nového majiteľa vozidla.
 
 
 
 
[Copyright]