Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2020, pondelok
 

Odpis registra trestov

Upozorňujeme na dodržanie postupu pri preukazovaní bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Noví pedagogickí a odborní zamestnanci (úspešní uchádzači po 1. 10. 2019) poskytnú svoje identifikačné údaje, ak tak ešte neurobili,  Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru školstva 4. poschodie kanc. č. 420 ( každý deň v čase od 8. 00 hod. do 14.00 hod.), osobne  najneskôr do 30 novembra 2019. Po tomto termíne tiež prostredníctvom www.crinfo.iedu.sk.

Všetky identifikačné údaje poskytnuté pedagogickými a odbornými zamestnancami do 4. 11. 2019  iným spôsobom ako je uvedené v aplikačnej pomôcke budú do 7. 11. 2019 skartované. Zostáva teda aj im povinnosť poskytnúť identifikačné údaje prostredníctvom  aplikácie zverejnenej na webovom sídle  www.crinfo.iedu.sk  vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov, a to v termíne od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019.