Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Okresný úrad Hlohovec

Sídlo úradu:

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Telefón 0961 105 700

Prednosta: PhDr. Bc. Rastislav Strečanský
prednosta.hc@minv.sk

Ctení klienti, vážení občania !

     

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.

     Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že je naďalej potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Úradné hodiny Okresného úradu Hlohovec :

Pondelok

8:00 - 15.00

Utorok

8:00 - 15.00

Streda

8:00 - 17.00

Štvrtok

8:00 - 15.00

Piatok

8:00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

Spôsob zriadenia:

Okresný úrad Hlohovec bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Právomoci a kompetencie
Okresný úrad Hlohovec je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti okresného úradu, rozhoduje príslušný organizačný útvar okresného úradu.

Organizačná štruktúra:

Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Odbory okresného úradu sa členia na oddelenia takto:
a) odbor organizačný 
b) odbor krízového riadenia
c) odbor starostlivosti o životné prostredie
d) katastrálny odbor sa člení na:
1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,
2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.

Štátnu správu pre okres Hlohovec vykonáva Okresný úrad Trnava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy