Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. apríl 2020, nedeľa
 

Okresný úrad Hlohovec

Sídlo úradu:

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Telefón 0961 105 700

Prednosta: PhDr. Bc. Rastislav Strečanský
prednosta.hc@minv.sk

Spôsob zriadenia:

Okresný úrad Hlohovec bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Právomoci a kompetencie
Okresný úrad Hlohovec je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti okresného úradu, rozhoduje príslušný organizačný útvar okresného úradu.

Organizačná štruktúra:

Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Odbory okresného úradu sa členia na oddelenia takto:
a) odbor organizačný 
b) odbor krízového riadenia
c) odbor starostlivosti o životné prostredie
d) katastrálny odbor sa člení na:
1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,
2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.

Štátnu správu pre okres Hlohovec vykonáva Okresný úrad Trnava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy