Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2018, Sobota
 

Okresný úrad Nitra

Delegovanie člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Nitra

podľa ustanovenia § 167 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 180 /2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Nitra možno doručiť v listinnej forme prednostovi Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda č. 69, alebo  elektronicky na adresu volby.nr@minv.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (11.10.2018 do 24:00 h). Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Sídlo úradu

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 65 49 111

Prednosta: Ing. Karol Borik, MBA

Telefón 037/ 65 49 201
Fax 037/ 65 15 329

Okresný úrad Nitra
DEŇ ÚRADNÉ HODINY 
Pondelok 8.00-15.00
Utorok 8.00-15.00
Streda 8.00-17.00
Štvrtok 8.00-15.00
Piatok 8.00-14.00

 

Okresný úrad Nitra vykonáva štátnu správu aj pre okres Zlaté Moravce týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy