Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Okresný úrad Poltár

Sídlo úradu

Železničná 2, 987 01 Poltár

Prednosta: Mgr. Svetlana Václavíková

Telefón 0961 65 5760
Fax 0961 65 5769

 

Na základe opatrenia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  u p o z o r ň u j e m e  občanov, že do všetkých priestorov Okresného úradu Poltár je dovolené vstupovať len s ochranným rúškom a po dezinfekcii rúk. Klienti sa budú vybavovať len vo vyhradených priestoroch s dodržaním počtu osôb na m2. 

 

U S M E R N E N I E  generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 05.10.2020  (PDF, 163 kB) (PDF, 163 kB)

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.09.2020 s účinnosťou od 01.10.2020 (PDF, 114 kB) (PDF, 114 kB) 

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 30.09.2020 s účinnosťou od 01.10.2020  (PDF, 145 kB)(PDF, 145 kB) (PDF, 145 kB)  

 

 

                                                                                                             

                                                                                                    

 

Štátnu správu pre okres Poltár vykonáva Okresný úrad Lučenec týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy