Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. apríl 2020, piatok
 

Okresný úrad Poprad

 

 Budova_OU_Poprad        

                                                         OZNÁMENIE

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 207/2020 zo 6. apríla 2020 Vám oznamujeme, že v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.

 

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

platné od pondelka 16.3.2020


Úradné hodiny klientskeho centra Okresného úradu Poprad sú od 16. marca skrátené  na čas od 8:00 h do 11:00 h okrem stredy, kedy sú stránkové hodiny stanovené na čas od 13:0 h do 16:00 h.

                                        Pondelok 8:00 – 11:00
                                        Utorok 8:00 – 11:00
                                        Streda 13:00 – 16:00
                                        Štvrtok 8:00 – 11:00
                                        Piatok 8:00 – 11:00

 

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

    

1. Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk  - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

2. Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx).

3. Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej   forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené na http://www.minv.sk/?okresny-urad-poprad.

4. V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

5. Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov (http://www.minv.sk/?okresny-urad-poprad).

6. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk .

7. Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

8. Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

9. Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

10. Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

11. V priestupkových veciach sú všetky nariadené pojednávania dočasne zrušené do 31.03.2020. Predvolané osoby budú opätovne predvolávané na nový termín pojednávania.

12. Osvedčovanie listín a podpisov, apostile kontaktujte p. JUDr. Šimonovičovú – 052/7160214, patricia.simonovicova@minv.sk alebo p. Krajčovú 052/7160280, silvia.krajcova@minv.sk .

13. Zmeny mena a priezviska sa vybavujú len ak sú podané v listinnej podobe doručené poštovým úradom. Vzory žiadostí sú uverejnené na http://www.minv.sk/?oznamy_dokumenty_VVS.

 

 

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

  

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi.

Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci,  škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny!

 

 Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 

            

Prednosta

Ing. Slavomír Kravčák

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7721704
Fax 052/7725020

Ing. Slavomír Kravčák

Telefón 052/7721704

Podateľňa - klientske centrum

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/290 20 35, 052/7160 217

 

Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160253
Fax 052/7725020

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160271
Fax 052/7725039

 

Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160291
Fax 052/7725020

 

Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7722541
Fax 052/7722543

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2902021, 052/2902034, 052/2902038

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7871921

 

Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7879962

 

Katastrálny odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/2818711
Fax 055/7725019

 

Okresný úrad Poprad vykonáva štátnu správu pre okres Levoča týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy