Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2018, Sobota
 

Okresný úrad Prešov, sídlo úradu a kontakty

Informácia pre politické strany a politické hnutia 
v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konanými dňa 10. novembra 2018:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (t.j. do 11. októbra 2018).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) meno, priezvisko a podpis osoby

1.oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

2.oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme priamo na Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3 alebo elektronicky na adresu ovvs.po@minv.sk  

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Zapisovateľ Okresnej volebnej komisie: Mgr.Branislav Mičieta, t.č. 0915 837 401

Sídlo úradu

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Mgr. Emil Chlapeček, prednosta

Telefón 051/708 22 01
Fax 051/708 22 27

Odbory umiestnené v sídle úradu :

 • Organizačný odbor
 • Odbor všeobecnej vnútornej správy
 • Odbor živnostenského podnikania
 • Odbor krízového riadenia
 • Odbor výstavby a bytovej politiky
 • Obor opravných prostriedkov
 • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Odbor starostlivosti o životné prostredie 
 • Odbor obrany štátu

Odbory umiestnené mimo sídla úradu :

Odbor školstva

Tarasa Ševčenka 11
Telefón 051/7462707
Fax 051/7462700

Majetkovoprávny odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485948

Pozemkový a lesný odbor

Masarykova 10
Telefón 051/7485942
Fax 051/7581588

Katastrálny odbor

Konštantínova 6
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573

Okresný úrad Prešov vykonáva štátnu správu tiež pre okres Sabinov týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.