Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Okresný úrad Senica

Sídlo úradu

Vajanského 17/1, 905 01 Senica

Ing. Vladimír Kocourek

Vajanského 17/1 Senica
Telefón 034 651 3450

e-mail: prednosta.se@minv.sk

Úradné hodiny:

Pondelok     08.00-15.00
Utorok        08.00-15.00
Streda        08.00-17.00
Štvrtok       08.00-15.00
Piatok         08.00-14.00

 Okresný úrad Senica vykonáva štátnu správu tiež pre okres Skalica  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úradné hodiny klientskych centier a okresných úradov sa od 1. apríla 2020  skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok. V stredy budú úrádné hodiny od 13:00 do 16:00 h.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

 Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

 Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.

 V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk

 Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

 Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

 Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

 Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

P O Z O R  ! ! ! ! ! ! !

 !!!!!!! Usmernenie a informácie  pre obyvateľov ohľadom vírusu COVID 19 !!!!!!!

Koronavírus _biely (PDF, 28 kB)   Koronavírus_modry (PDF, 165 kB)   Usmernenie (PDF, 51 kB)   Usmernenie_ENG (PDF, 29 kB)

 

Zmena telefónov na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Ing. Igor Švrček         0961 15 5720

Bc. Mária Koštialová   0961 15 5721

Zuzana Odrášková     0961 15 5721

Mgr. Dominik Bulka    0961 15 5722

Juraj Koštial               0961 15 5722

 

,V sekcii "Pozemkový a lesný odbor" -  "Vzory tlačív" je umiestnený vzor tlačiva : 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.

 

 

Dôležité odkazy

 

Dôležité oznamy