Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Okresný úrad Trenčín

Mapka územného obvoduLegenda

Obvodný úrad Trenčín

Mapa ObÚ Trenčín

 23.10.2018

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

Sídlo úradu

Hviezdoslavova 3, Trenčín, 911 01
Telefón spoj.: 032/7411 219

Katastrálny odbor - sídlo úradu

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
Telefón 032/7411 602


Prednosta

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 200
Fax 032/7434 686

Organizačný odbor

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 201
Fax 032/7434 686

Majetkovoprávny odbor

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411 373

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

ODBOR ŠKOLSTVA

skolstvo.tn@minv.sk

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

vystavba.tn@minv.sk

Odbor opravných prostriedkov

Hviezdoslavova 3, Trenčín

referát vnútorných veci

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7 411 415


Stále pracoviská

Stále pracovisko v Dubnici nad Váhom

Bratislavská 380/31, Dubnica nad Váhom, 018 41

Stále pracovisko v Ilave

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

odbor živnostenského podnikania

Telefón 042/4424 018

odbor živnostenského podnikania

Telefón 0961225710, 0961225711

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Dubnica nad Váhom

Telefón 042/444 1010
Fax 042/444 1010

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Ilava

Telefón 042/4464 142
Fax 042/4464 142

Okresný úrad Trenčín vykonáva štátnu správu aj pre okres Ilava týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.