Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Okresný úrad Trnava

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

 

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

 

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 033/5564111
Fax 033/5515298

Prednostka:

Ing. Gabriela Józan Horváth

Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 033/5564222
Fax 033/5515298

Okresný úrad Trnava vykonáva štátnu správu tiež pre okres Hlohovec týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy